Miejskie Przedszkole Nr 3

 

Nawigacja

Dokumenty przedszkola

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W SIERPCU


 


 


 

NA LATA 2015/2018

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola.

 

 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu jest zlokalizowane w centrum miasta, przy ulicy Piastowskiej 33. Placówka została oddana do użytku w 1970 roku. Mieści się
w jednopiętrowym budynku. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe:

 • 3 latki,

 • 4-latki,

 • 4-5-latki,

 • 5-6 latki.

Placówka dysponuje czterema klasami lekcyjnymi o łącznej powierzchni 213,69 m2. Przy każdej sali znajduje się łazienka. Dodatkowo przy sali 4-latów jest pomieszczenie na leżaki,
a przy sali 5-latków znajduje się pomieszczenie na pomoce dydaktyczne. Sale dydaktyczne wyposażone są w atestowane meble dostosowane do wzrostu dzieci. Posiadają one ponadto zestawy pomocy dydaktycznych, gier, plansz, zabawek i klocków. W salach zorganizowane są różnorodne kąciki tematyczne- okazjonalne i stałe, np. kącik lalek, kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

Oprócz tego placówka posiada:

 • ogród przedszkolny wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu,

 • dwa gabinety biurowe- gabinet dyrektora oraz pokój intendentki- sekretariat,

 • pokój nauczyciela. Pomieszczenie to przeznaczone jest do dyspozycji nauczycieli. Odbywają się tam różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, np. logopedyczne, czy korekcyjno-kompensacyjne. Ponadto pokój ten służy nauczycielom do samodzielnej pracy, np. przygotowywania pomocy na zajęcia, uzupełniania dokumentacji, itp.

 • pomieszczenie, które służy częściowo jako biblioteka na książki, a częściowo jako garderoba na stroje unijne dla dzieci,

 • hol, który w połowie wykorzystywany jest na szatnię dla dzieci i pracowników,
  a w połowie na dodatkową salę do zajęć, np. ruchowych, rytmicznych. W tej części holu odbywają się również wszelkie uroczystości przedszkolne,

 • pomieszczenia kuchenne wraz z magazynem spożywczym wykorzystywane zgodnie
  z zaleceniami Sanepidu i ich przeznaczeniem,

 • piwnice, które wykorzystywane są jako pomieszczenia magazynowe, węzeł cieplny oraz pomieszczenie dla dozorcy.

Poza budynkiem głównym, do przedszkola przynależy również budynek gospodarczy, który służy do przechowywania ruchomego sprzętu terenowego, narzędzi ogrodniczych itp.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie- od 8.00 do 13.00. Pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. W sumie przedszkole zatrudnia 18 pracowników, (w tym 8 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi). Wszyscy pracownicy przedszkola

dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej w indywidualnym rozwoju dziecka.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki.


 

 1. WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 3. Nauczyciele dążą do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci

i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 1. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 2. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

 3. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie

i skuteczną komunikację interpersonalną.

 1. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 2. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 3. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 4. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 5. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 6. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

 1. MISJA PRZEDSZKOLA

 

Alfabet jest naszym przewodnikiem i misji wyznacznikiem

 

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.

Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.

Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.

Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.

Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.

Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.

Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.

Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.

Yes we can:)- (Tak, możemy)

Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole.

 1. NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI
  PRACY PRZEDSZKOLA

 

 1. Tworzenie warunków dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez:

 1. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka, tzn.- prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej,

 2. stosowanie metod aktywizujących.

 1. Wspieranie szeroko rozumianej aktywności dzieci- muzycznej, plastycznej, ruchowej, umysłowej poprzez realizację programów zajęć dodatkowych.

 2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w sensie fizycznym i emocjonalnym poprzez:

 1. przestrzeganie przez dzieci zasad obowiązujących w grupie- Kontrakt grupy, Kodeks Przedszkolaka,

 2. przestrzeganie przez dzieci regulaminów, np. spacerów i wycieczek, regulaminu placu zabaw,

 3. przestrzeganie przez wszystkich pracowników, ale też przez rodziców procedur dotyczących bezpieczeństwa, np. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, monitorowania osób wchodzących do przedszkola,

 4. dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i urządzeń w nim się znajdujących,

 5. organizację dni otwartych,

 6. realizację programu adaptacyjnego,

 7. zaspokojenie potrzeby akceptacji i przynależności do grupy.

 1. Właściwe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole i osiągniecia dojrzałości szkolnej poprzez:

 1. prowadzenie codziennej systematycznej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w zakresie wszystkich obszarów podstawy programowej oraz realizację programów zajęć dodatkowych.

 1. Dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci poprzez:

 1. pracę z dzieckiem zdolnym i dzieckiem słabym,

 2. stosowanie zasady stopniowania trudności,

 3. pracę na poziomach (grupy mieszane).

 1. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, wspieranie dzieci

w pokonywaniu trudności i wzmacnianiu ich wiary we własne możliwości, poprzez:

 1. wprowadzania elementów rywalizacji podczas zabaw ruchowych i zawodów sportowych,

 2. wykorzystywanie na zajęciach takich metod pracy, które służą przeanalizowaniu konfliktu, trudnych sytuacji i znalezienia rozwiązania.

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowaniu tradycji lokalnych, podtrzymywaniu i rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

 1. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej- do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,

 2. organizowanie uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych, miejskich, religijnych,

 3. organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej

 4. zwalnianie z uroczystości niezgodnych z uczuciami religijnymi,

 1. Rozwijanie kompetencji społecznych, w tym odróżnianie dobra od zła, poprzez:

 1. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie- współpraca
  w grupie,

 2. przestrzeganie ustalonych zasad i reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej,

 1. Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych i proekologicznych.

 2. Dobra współpraca z rodzicami poprzez:

 1. zebrania dla rodziców,

 2. kontakty indywidualne z rodzicami,

 3. zajęcia otwarte,

 4. organizowanie dla rodziców warsztatów, spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą:

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz placówkami oświatowymi
  i instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

 2. Dobre relacje, oparte na atmosferze życzliwości i zrozumienia między całą społecznością przedszkolną- dzieci- rodzice- pracownicy pedagogiczni
  i niepedagogiczni.

 1. CELE OGÓLNE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 • przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy, która jest w razie potrzeby analizowana i modyfikowana.

 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 • przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić ujawnia swoje zainteresowania i upodobania. Poza tym swoboda wyboru umożliwia diagnozę i określenie potencjału każdego dziecka.

 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 • za pomocą specjalnego arkusza, w przedszkolu monitorowana jest realizacja podstawy programowej.

 1. Dzieci są aktywne.

 • dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.

 1. Respektowane są normy społeczne.

 • dzieci umieją rozpoznawać swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.

 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 • w przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji
  i diagnozy przedszkolnej.

 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 • nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych
  i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.

 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 • przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, spotkań organizowanych w placówce i poza nią.

 1. Rodzice są partnerami przedszkola.

 • rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola
  w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.. Przedszkole pozyskuje
  i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice są zaangażowani
  w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające
  z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów
  i chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz przedszkola. Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt
  z nauczycielami, prowadzenie rozmów indywidualnych oraz umożliwienie im kontaktów ze specjalistami, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 • przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to min. organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej (kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, itp. . Organizowane są imprezy środowiskowe, konkursy plastyczne, zawody sportowe.

Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami, co odzwierciedla plan współpracy ze środowiskiem lokalnym, stanowiący oddzielny dokument.

 1. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych
  i wewnętrznych.

 • w przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 • dyrektor tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji. Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy. Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka
  w przedszkolu. Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.. Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola i jego otoczenia.


 

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA


 

CELE DYDAKTYCZNE

 

 1. Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań, talentów
  i uzdolnień każdego dziecka.

 2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko na miarę jego możliwości.

 3. Rozwijanie postawy badawczej, odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, a tym samym kształtowanie w dzieciach postawy proekologicznej.

 4. Kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

 5. Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

 

CELE WYCHOWAWCZE

 

 1. Kształtowanie w dziecku systemu wartości ukierunkowanego na rozwój społeczno-moralny.

 2. Rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, rozbudzanie wiary we własne możliwości, wspieranie budowania pozytywnego obrazu własnego Ja.

 3. Kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 4. Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju oraz kształtowanie osobowości patriotycznej.

 5. Poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury, przygotowanie do odbioru różnych form przekazu artystycznego (plastycznego, teatralnego, muzycznego).

 6. Kształtowanie umiejętności komunikowania się ze światem, poruszania się
  w przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wychowania komunikacyjnego.

 7. Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami w pracy z dzieckiem-doborze ścieżki kształcenia oraz kontynuacji pracy przedszkola w domu.

 8. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola i współodpowiedzialność za jego rozwój i wizerunek.

 

CELE OPIEKUŃCZE

 

 1. Zapewnienie dziecku opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

 2. Rozwijanie umiejętności życiowych ważnych dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

 3. Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

 4. Współpraca z rodzicami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

 5. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego dziecka.

 6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.


 

 1. KIERUNKI PRACY PEDAGOGICZNEJ

 

 1. W pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

 2. Zajęcia w poszczególnych oddziałach prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa PWN. Jest to program dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka nauczycielki pracują metodami aktywizującymi, wprowadzają standardy edukacyjne oraz nowoczesne rozwiązania metodyczne. Do metod tych należą między innymi:

 • Metoda Dobrego Startu- głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony)
  przestrzeni.

 • TOC- to uniwersalny program edukacyjny w formie trzech prostych narzędzi graficznych- Chmurka, Gałąź i Drzewko Ambitnego Celu. Narzędzia uczą planowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji przez dzieci i przewidywania ich konsekwencji, poprawnej komunikacji oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 • gry i zabawy matematyczne wg prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej- ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną,
  w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana jest do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci w wieku 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier-ściganek

 • metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa)- ta metoda jest doskonałą zabawą graficzną, w której dzieci mogą rysować, malować, pisać palcem po śladzie itp. Metoda daje ponadto możliwości wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, które urozmaicają proces działania, a efektywne działanie dziecka jest rzeczą najważniejszą w każdej metodzie. Ćwiczenia grafomotoryczne wyrabiają również pewność i płynność ruchów ręki.

 • Drama- metoda proponuje dzieciom zabawę ruchową w połączeniu z działaniami teatralnymi. Za najlepszy materiał dla tej metody uznaje się kreatywność, otwartość dziecka i jego spontaniczność. Wg dramy każdy pomysł jest dobry i wykorzystywany. Elastyczność dramy pozwala na poprowadzenie każdego typu zajęć zgodnie z jej założeniami.

 • Metoda Ruchu Rozwijające Weroniki Sherborne- tę metodę można zaliczyć do niewerbalnych treningów interpersonalnych. Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą one pomóc dziecku
  w nauce bycia z innymi: zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi oraz czerpania satysfakcji z różnych form kontaktów społecznych.

 • Pedagogika Zabawy- to pomocnicza metodyka pracy z grupą, symboliczne określenie metodycznych poszukiwań. Jej celem jest dostarczenie osobom, pracującym z różnymi grupami wiekowymi, rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy, metod oddziałujących na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć. W pedagogice zabawy metody są tak dobrane, aby wyzwalały aktywność i zaangażowanie dzieci przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa, a także ułatwiały wymianę myśli i odczuć bez lęku przed oceną ze strony innych. Ma to sprzyjać m.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu i wspólnemu poszukiwaniu jego rozwiązań, jak również przekazywaniu określonych treści i uczeniu się.

 • metody twórczej ekspresji ruchowej (C. Orff, R. Laban, )- w metodzie tej wykorzystujemy różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycia wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową. Elementy tej metody urozmaicają zestawy ćwiczeń ruchowych. Pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia twórcze w formie tańca zasługują na szczególną uwagę, ponieważ pozwalają nawiązać i pogłębić stosunki międzyludzkie, uwalniają wewnętrzne napięcia i niepokoje. Zabawy twórcze pozwalają ponadto dzieciom przeżyć zadowolenie, radość, a to pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Przeżywanie lęków, obaw, osiąganie poziomu swobodnego komunikowania się prowadzi do osiągania przez dzieci sukcesu.

 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej zwana też Gimnastyką Mózgu Paula Dennisona- jest metodą wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. To ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Metoda ta jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

 1. Przedszkole wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez realizowanie różnorodnych programów własnych.

 

 1. WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 • ciekawe świata,

 • ufne w stosunku do nauczycieli,

 • radosne,

 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

 • uczciwe i prawdomówne,

 • odpowiedzialne i obowiązkowe,

 • kulturalne i tolerancyjne,

 • świadome zagrożeń.

 

 1. MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 

Dziecko kończące Przedszkole Nr 3 w Sierpcu i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

 

DZIECKO

 

Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy,

 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),

 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

 • samodzielność,

 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

 • radość z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

 

Posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się
  w zrozumiały dla innych sposób,

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

 • podstawową wiedzę o świecie.

 

Rozumie i zna:

 • prawa dziecka, respektuje prawa innych ludzi,

 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

 • zasady kultury współżycia, postępowania,

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).

 

Nie obawia się:

 • występować publicznie,

 • reprezentować grupę, przedszkole,

 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

 • wykazywać inicjatywę w działaniu,

 • wyrażania swoich uczuć.


 

 1. SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

 

 • prowadzanie obserwacji pedagogicznych,

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej,

 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),

 • teczek prac i innych dokumentów,

 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

 • albumów, kronik,

 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

 

Poza tym w przedszkolu prowadzony jest rejestr osiągnięć dzieci.


 

 1. REGUŁY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

W przedszkolu obowiązuje „Kodeks Przedszkolaka”, stanowiący oddzielny dokument,
w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania się w sali

 • zachowania podczas posiłków,

 • zachowania w łazience i korzystania z toalety,

 • zachowania się w szatni,

 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,

 • zachowania podczas wycieczek i spacerów


 

Ponadto w przedszkolu obowiązuje regulamin:

 • bezpieczeństwa,

 • spacerów i wycieczek,

 • placu zabaw

oraz procedury:

 • procedury bezpieczeństwa

 • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych


 

 1. ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie. Zapewniają dzieciom podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczycielki znają potrzeby
i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań edukacyjnych, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami,
a działania nasze są skoordynowane..

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą, prowadzą zajęcia koleżeńskie
i dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem np. w ramach WDN.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu
i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

Wszyscy pracownicy naszej placówki tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

 

 1. SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • rozmów z nauczycielami,

 • obserwacji zajęć,

 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych.

 

 1. RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 1. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

 2. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy przedszkola.

 3. Rozmawiają bezpośrednio z nauczycielem o postępach dziecka i trudnych sprawach wychowawczych.

 4. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

 5. Wspierają chętnie działania placówki, współpracując z nauczycielem, oferują swoja pomoc.

 6. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo- dydaktycznej,

 7. Uzyskują pomoc specjalistów.

 

 1. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI (formy współpracy z rodzicami)

 1. Gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka,

 2. Rozmowy indywidualne z rodzicami,

 3. Zebrania ogólne z rodzicami,

 4. Omawianie arkuszy obserwacyjnych i diagnostycznych,

 5. Organizowanie zajęć otwartych,

 6. Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

 7. Organizowanie spotkań integracyjnych dla rodziców

 8. Organizowanie dni otwartych,

 9. Organizowanie warsztatów z udziałem specjalistów, np. z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 10. Włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, wycieczek- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

 1. WSPÓLPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Utrzymujemy stały kontakt ze środowiskiem lokalnym poprzez:

 

 • spotkania z ciekawymi ludźmi organizowanymi w przedszkolu,

 • wyjazdy do teatru,

 • wspólne imprezy i uroczystości z udział przedstawicieli różnych instytucji,

 • organizację konkursów,

 • informacje na stronie internetowej: www.mp3.edupage.org

 

Współpracujemy min. z:

 

 • z innymi przedszkolami,

 • Szkołami Podstawowymi,

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym,

 • Komendą Powiatową Policji,

 • Państwową Strażą Pożarną,

 • Strażą Miejską,

 • Biblioteką Publiczną,

 • Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej,

 • Centrum Kultury i Sztuki,

 • Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • Urzędem Miasta

 

 1. PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

 2. Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

 3. Prowadzenie kroniki przedszkola,

 4. Organizacja uroczystości między przedszkolnych,

 5. Prowadzenie strony internetowej placówki,

 6. Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

 7. Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,

 8. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

 1. PLANOWANIE PRACY

 

 1. Planowaniem obejmowane są zajęcia stałe, jak i czas wolny.

 2. Obowiązuje roczny plan pracy.

 3. Obowiązują plany miesięczne dla każdej grupy.

 4. W planach uwzględnia się podstawę programową, zainteresowania dzieci oraz ich możliwości.

 5. Obowiązuje kalendarz imprez przedszkolnych współgrający z całoroczną pracą
  w przedszkolu.

 6. W planowaniu pracy uwzględnia się pory roku, święta i uroczystości.

 7. Rodzice nie są informowani o całych planach pracy, a jedynie o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych, planowanych uroczystościach, wycieczkach i innych przedsięwzięciach.

 

 1. ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI

 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą
i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Programie Wychowawczym,

 • Programie Profilaktycznym,

 • Planie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 • Rocznym Planie pracy placówki

które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

 

 1. ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

 

w zakresie bazy

 • wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, logopedyczne,

 • doposażenie placu zabawa w nowy sprzęt rekreacyjny,

 • wyremontowanie klas przedszkolnych,

 • wymiana elewacji budynku.

 

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • wspomaganie ,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania

dodatkowych umiejętności,

 • motywowanie nauczycieli do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego,

 • doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy

technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych

informacji na płaszczyźnie dyrektor- nauczyciel, nauczyciel- nauczyciel

 

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola

 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,

 • zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek
  i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego,

 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

 

Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu została zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r. (uchwała nr III/11/2014/15) do realizacji w okresie: 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r.

Koncepcję zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 11.09.2015r.
(uchwała nr V/2/2015/16).