Miejskie Przedszkole Nr 3

 

Nawigacja

Dokumenty przedszkola

Statut Przedszkola

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2013/14 Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu z dnia 23 maja 2014 r.

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3

W SIERPCU

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 60 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2007 r. Nr 35, poz. 222).

 

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o „ustawie” bez bliższego jej określenia należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

§ 1.

 

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole nosi nazwę – Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu, zwane dalej przedszkolem i jest przedszkolem publicznym.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 33.

 3. Ustalona nazwa jest używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

 4. Przedszkole używa pieczątki urzędowej podłużnej z pełnym zapisem:

 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3

09 – 200 Sierpc, ul. Piastowska 33

tel. 24/ 275 – 27 – 52

NIP 776-15-61-218 REGON 610023842

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć, że chodzi o wyżej wymienione przedszkole.

 

§ 2.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

 1. Cele przedszkola.

 

1) Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2) Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
w zale
żności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia

stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

3) Cele szczegółowe przedszkola:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się

w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach

z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych,

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

innych,

h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które

są ważne w edukacji szkolnej.

 

 1. Zadania przedszkola.

 

1) Zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

2) Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

3) Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku

oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci.

4) Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do

możliwości rozwojowych dziecka.

5) Organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno- psychologicznej, na zasadach

opisanych w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach.

a) korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne,

b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu
i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

c) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d) pomoc pedagogiczno-psychologiczną w przedszkolu organizuje dyrektor,

e) pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek rodziców,

nauczyciela przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni

specjalistycznej, a także specjalistów zatrudnionych w przedszkolu,

f) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz

specjaliści: w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi,

g) organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy

z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami

i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz

rodziny i dzieci,

h) planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup oraz

specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,

i) zespół o którym mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. h tworzy dyrektor,

j) pracą zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może

koordynować pracą kilku zespołów,

k) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze

terapeutycznym,

 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

l) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane dla dzieci, u których stwierdzono

specyficzne trudności, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy

programowej. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 dzieci,

ł) zajęcia logopedyczne organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują

zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć

powinna wynosić do 4 dzieci,

m) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba

uczestników tych zajęć wynosi do 10.

n) udział dzieci w zajęciach specjalistycznych odbywa się za zgodą rodziców (prawnych

opiekunów.

o) porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców

i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści,

6) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem

stopnia i rozwoju niepełnosprawności poprzez:

a) integrację z innymi dziećmi,

b) pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji ze światem zewnętrznym, rozwijaniu

poczucia własnej wartości i tożsamości,

c) wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka opartego mini. na

zaspakajaniu potrzeb dzieci,

d) współdziałanie ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną,

logopedyczną, zdrowotną i inną,

f) organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć reedukacyjnych i terapeutycznych,

g) systematyczne organizowanie współpracy z rodziną dzieci.

7) Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej poprzez:

a) dostarczanie wiedzy dotyczącej historii oraz kultywowanie tradycji lokalnych, narodowych

i religijnych,

b) zaznajamianie z pojęciami: ojczyzna - Polska, godło polskie, barwy narodowe, stolica

państwa, hymn narodowy,

c) rozbudzanie zainteresowań dotyczących aktualnych wydarzeń z życia kraju i społeczności

lokalnej,

d) organizowanie z udziałem dzieci uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami

świąt lokalnych, ogólnopaństwowych i religijnych,

e) włączanie dzieci w życie najbliższego środowiska lokalnego,

f) zwalnianie dzieci z uroczystości godzących w ich uczucia religijne,

g) organizowanie zajęć religii zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) zapewnianie opieki dzieciom, które nie uczęszczają na zajęcia religii.

 

 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:

 

1)Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem

specyficznych metod i środków uwzględniających nierównomierny poziom rozwojowy

grupy oraz potrzeby indywidualnej stymulacji zarówno wobec dzieci niepełnosprawnych

jak i zdrowych, mając na względzie przygotowanie do nauki w szkole,

2) Integrację dzieci niepełnosprawnych, rozumianą jako włączanie dzieci w życie grupy

rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz na stwarzaniu warunków do

pracy nad przekraczaniem barier rozwojowych,

3) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk

społecznych,

4) Tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa,

5) Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,

6) Spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,

7) Uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań opiekuńczo – wychowawczych

realizowanych w przedszkolu,

8) Ujednolicenie oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i domu rodzinnego,

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem – odpowiednio do wieku dzieci, ich możliwości, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

1)Do każdej grupy dzieci przebywających ponad 5 godz. dziennie przypisane są dwie nauczycielki
i woźna na cały rok szkolny, zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola, a do grupy dzieci 3

letnich i 3-4 letnich także pomoc nauczycielki,

2) Opiekę oraz pełne bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych: religia, języki obce

zapewnia osoba prowadząca zajęcia, a w czasie rytmiki osoba prowadząca i nauczyciel

grupy, a w razie konieczności inna osoba wskazana przez dyrektora przedszkola,

3) Organizacja zajęć poza przedszkolem – podczas spacerów, wycieczek i zajęć na powietrzu,

w ogrodzie przedszkolnym odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi

nauczycielka i woźna oddziałowa. Zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek:

nauczycielka jest zobowiązana:

 1. ustalić liczbę dzieci i liczbę personelu biorącego udział tj. od 10 do 15 dzieci na jedną osobę dorosłą personelu,

 2. zapewnić opiekę dzieciom, które z uzasadnionych powodów pozostają w przedszkolu,

 3. zabrać ze sobą na dalszą wycieczkę środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.

4).W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym

rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę

medyczną.

5) W zasadzie w przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. Jednak w

szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) każde podanie leków w

przedszkolu, powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni

przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość

podawania i okres leczenia.

6) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie

(poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach).

7)W sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku dziecka, nauczyciel zobowiązany jest

udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej, jeśli zachodzi potrzeba – wezwać pogotowie

ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz

rodziców dziecka. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki

pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w

obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku. Z zaistniałej sytuacji

nauczyciel sporządza odpowiednią dokumentację zgodną z przepisami bhp.

 

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

1) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców

(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą

dziecku pełne bezpieczeństwo,

2) Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej,

3) Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci określa ramowy rozkład dnia pracy

przedszkola.

4) Nauczyciel osobiście przekazuje dziecko rodzicowi (opiekunowi, osobie dorosłej

upoważnionej do odbioru) świadom odpowiedzialności za powierzone dziecko,

5) W przypadku braku zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przez osobę dorosłą nauczyciel

powiadamia inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka, dyrektora placówki.

 

§ 3.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 1. Formy zarządzania placówką.

 

1)Przedszkole jest oświatową jednostką samorządową a jego prowadzenie jest zadaniem

własnym gminy.

2) Organem prowadzącym przedszkole jest samorząd Miasta Sierpca – w zakresie

określonym ustawowo jest to Rada Miejska Sierpca, a w pozostałych sprawach –

Burmistrz Miasta.

3). Dyrektora przedszkola powołuje na czas określony i odwołuje Burmistrz Miasta zgodnie z

odrębnymi przepisami.

4) Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora przedszkola, określa wysokość jego

wynagrodzenia oraz ustala szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień w formie

indywidualnego zakresu obowiązków.

5) Dyrektor lub osoba działająca z jego upoważnienia, sprawuje stały nadzór nad

działalnością wszystkich pracowników przedszkola. Nadzór dyrektora dotyczy wszystkich

aspektów pracy przedszkola.

6) Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty,

natomiast Burmistrz Miasta sprawuje nad przedszkolem nadzór administracyjno

finansowy.

Szczegółowy zakres zadań i kompetencji wynikających ze sprawowanego nadzoru

określają odrębne przepisy.

7) Uprawnienia kontrolne w sprawach dotyczących działalności jednostek organizacyjnych

miasta na rzecz mieszkańców sprawuje również z ramienia organu prowadzącego Komisja

Rewizyjna Rady Miejskiej.

 

 1. Szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

 

 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora.

 

1) Dyrektor przedszkola kieruje całokształtem jego działalności i reprezentuje je na zewnątrz,

a w szczególności:

 1. organizuje proces opiekuńczo - wychowawczy i dydaktyczny oraz kieruje nim zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. organizuje i sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza możliwie najlepsze warunki ich bezpiecznego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

 3. współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

 4. współpracuje z innymi placówkami działającymi na rzecz oświaty i kultury oraz wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje
  i stowarzyszenia,

 5. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

2) Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej i kieruje jej pracą,

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz realizuje zadania związane z awansem zawodowym

nauczycieli,

4) Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie

będących nauczycielami i ich przełożonym służbowym,

5) Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i szkołami podstawowymi w sprawie

realizacji obowiązku przedszkolnego, decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.

6) W ramach swych kompetencji dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

a) dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,

b) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, rady miejskiej i innymi

obowiązującymi przepisami prawa,

c) dyscyplinę budżetową,

d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu

zawodowym,

e) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom poprzez dbanie o prawidłowy stan

techniczny budynku i wyposażenia, boiska przedszkola, a także estetykę i czystość obiektu

i najbliższego otoczenia przedszkola,

f) zapewnienie bezpiecznych warunków organizacyjnych (m.in. zastępstwa nauczycieli) do

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych przedszkola.

 

 1. Rada Pedagogiczna

 

1) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedago­gicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

zgodnie z regulaminem rady.

5) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
a także przedłożenie go do zaopiniowania przez radę rodziców,

b) opracowanie koncepcji rozwoju placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedago­gicznych w

przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

e) uchwalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków

7) Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego przedszkola,

b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuń­czych,

e) Rada Pedagogiczna opiniuje program/programy wychowania przedszkolnego

przedstawione przez nauczycieli dyrektorowi przedszkola, które dyrektor dopuszcza do

realizacji w przedszkolu.

8).Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem,

przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku

szkolnego.

9) Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, albo co

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

10) W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w

tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

11) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności

co najmniej połowy liczby jej członków.

12) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane według określonych zasad.

13) Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków

i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być

udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

14) Nauczyciele są zobowiązani również do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu

rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,

a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

15) Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw

spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

16) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona

niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący

nadzór pedagogiczny.

 

 1. Rada Rodziców

 

1) Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację

rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.

2) Rada Rodziców ustala szczegółowy tryb przeprowadzania pierwszych wyborów do nowej

rady rodziców przedszkola, które powinny być przeprowadzone do dnia 31 października

(co najmniej sześciu przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie

rodziców wychowanków placówki).

3) W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5) Rada Rodziców wybiera ze swego grona prezydium, które stanowią: przewodniczący,

zastępca przewodniczącego, skarbnik oraz sekretarz. Prezydium jest organem

reprezentującym rodziców we wszystkich ważnych sprawach przedszkola.

6) Zadaniem Rady Rodziców jest organizowanie form aktywności rodziców na rzecz

wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.

7) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze

statutem przedszkola.

8) Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu

prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

9) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy

przedszkola oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb i możliwości

wychowanków oraz danego środowiska.

10) Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

placówki.

11) Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

12) Rada rodziców spośród prezydium, w głosowaniu jawnym większością głosów przy

obecności kworum składu rady rodziców, wybiera jednego przedstawiciela do komisji

konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora przedszkola.

13) Rada Rodziców opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela – pisemną opinię

przygotowuje przewodniczący w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

14) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania

funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

15) Rada Rodziców prowadzi oddzielną dokumentację finansową. Nad prawidłowością

prowadzenia dokumentacji rady rodziców czuwa dyrektor przedszkola.

16) Poszczególne organy przedszkola współpracują ze sobą według następujących zasad:

a) przedstawiciele Rady Rodziców są zapraszani na zebranie rady pedagogicznej według

potrzeb,

b) organy działające w przedszkolu mogą z własnej inicjatywy występować z wnioskami

dotyczącymi wewnętrznego życia przedszkola do dyrektora,

c) dyrektor przedszkola umożliwia swobodne działanie i podejmowanie decyzji organów

przedszkola w ramach ich kompetencji oraz zapewnia bieżącą wymianę informacji między

nimi,

d) w przypadku nie respektowania uprawnień rady rodziców przez radę pedagogiczną –

prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na ten stan rzeczy do dyrektora

przedszkola, który dokona rozstrzygnięcia sporu.

17) Spory między organami przedszkola są rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku

konfliktu pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola dyrektor powołuje komisję, w

skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich tych organów i dokonują rozstrzygnięcia

sporu.

18) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który

zapewnia każdemu z organów możliwość swo­bodnego działania i podejmowania decyzji

w ramach swoich kompe­tencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

 

§ 4.

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

1. W przedszkolu funkcjonują oddziały korzystające z pięciogodzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz oddziały korzystające także z zajęć dodatkowych.

2. Dzieci 3-6-letnie przebywające tyko 5 godzin w przedszkolu winny korzystać co najmniej z jednego posiłku – obiadu.

3. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

 

§ 5.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych potrzebami środowiska liczba ta może być nieznacznie większa i zatwierdzona przez organ prowadzący przedszkole.

 3. Liczba dzieci w grupie, w której (znajduje się) znajdują się dzieci niepełnosprawne może być niższa niż 25.

 

§ 6.

 

1.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu

podstawę programową oraz dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola

zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Zestaw programów wychowania w przedszkolu jest podawany do wiadomości

rodzicom i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone

zajęcia dodatkowe, np. języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

 

 1. Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach pracy przedszkola, w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 2. Zajęcia dodatkowe mogą organizować i prowadzić osoby posiadające odpowiednie przygotowanie.

 3. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w tych zajęciach, zabierają dzieci na czas trwania zajęć a po ich zakończeniu odprowadzają do sali zajęć.

 4. Koszty zajęć dodatkowych ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) dzieci

uczęszczających na zajęcia.

5). Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi:

  1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut,

  2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut,

 1. Organizacja nauki religii odbywa się na pisemny wniosek rodziców, zgodnie z odrębnymi przepisami (Dz. U. Nr 67 z dn. 17 sierpnia 1999 roku) w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.

 

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

 

 1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

 1. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu),

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są

tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace

gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

 1. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane

według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 1. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej

puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 

§ 7.

 

 1. Przedszkole, o którym mowa w statucie jest przedszkolem czterooddziałowym.

 

 

§ 8.

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza do realizacji organ prowadzący przedszkole w terminie do 25 maja danego roku.

 

 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

1) Czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) Liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i

niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3) Liczbę godzin pracy przedszkola, w tym godzin przeznaczonych na realizację

podstawy programowej,

4) Ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków

przydzielonych przez organ prowadzący,

5) Liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego

w podziale na stopnie awansu zawodowego,

6) Wskazanie przez dyrektora terminów złożenia przez nauczycieli wniosków o

podjęcie postępowań w sprawie awansu zawodowego.

 

 1. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy przedszkola, w tym zmiany kadrowe dokonywane są w formie aneksu do projektu organizacyjnego zatwierdzonego na dany rok szkolny ze stosownym wyprzedzeniem.

 

§ 9.

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy dziecka oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia i wpisują go do dziennika zajęć uwzględniając potrzeby i zainteresowania dnia.

 

 

 

 

 

§ 10.

 

 1. Czas pracy przedszkola.

 

1).Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkami przerw ustalonych

przez organ prowadzący oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2). Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

3)Statut przedszkola określa dzienny czas pracy przedszkola,

a) przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.00 do 16.00 spełniając w tym czasie

funkcję wychowawczo – dydaktyczno –– opiekuńczą:

b)w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, realizowanego w ciągu 5 godzin dziennie, w godzinach określonych dla poszczególnych oddziałów w Ramowym rozkładzie dnia, za zgodą organu prowadzącego na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej,

c)w zakresie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w formie różnorodnych zajęć dodatkowych, finansowanych z budżetu placówki
i organizowanych przez dyrektora, z tym że w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 15.00 do 16.00 dzieci przebywają w grupach niejednolitych wiekowo,

 1. w szczególnych wypadkach, w porozumieniu z organem prowadzącym, czas pracy przedszkola może być wydłużony do godziny 17.

4)Terminy przerw w pracy przedszkola ustala:

  1. burmistrz na wniosek dyrektorów przedszkoli,

  2. do 30 maja każdego roku ustala, które przedszkola miejskie będą dyżurować w miesiącach lipiec – sierpień,

  3. najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia ferii świątecznych, zimowych i wiosennych dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są przekazać Wydziałowi Oświaty, Kultury i Zdrowia informację o ilości zgłoszonych na ferie dzieci,

  4. jeżeli na okres ferii rodzice zgłoszą w danej placówce mniej niż 15 dzieci, zostanie zorganizowana grupa międzyprzedszkolna we wskazanej,
   w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli placówce, która pełnić będzie dyżur na czas ferii. Grupa międzyprzedszkolna winna liczyć co najmniej 15 dzieci. Miejsce zlokalizowania grupy międzyprzedszkolnej zostanie ogłoszone rodzicom na tablicy ogłoszeń przedszkola,

  5. w przypadku zgłoszenia przez dyrektora i radę rodziców wniosku
   w sprawie wyżej wymienionych ustaleń, zgodę wyraża Burmistrz Miasta Sierpca.

 1. Placówki nie pełniące dyżuru, przerwę w pracy wykorzystują na urlopy wypoczynkowe wg szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez dyrektora przedszkola.

 2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa Uchwała Rady Miejskiej i niniejszy statut:

 

 1. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

 

1)Wydawanie posiłków w przedszkolu odbywa się trzy razy w ciągu dnia.

2) Godziny wydawania posiłków:

a) śniadanie – 830 – 900

b) obiad – 1130– 1200

c) podwieczorek – 1415– 1430

3)Stawka dzienna za wyżywienie ­­– jednakowa dla wszystkich przedszkoli jest ustalana

wspólnie przez dyrektorów przedszkoli w porozumieniu z organem prowadzącym, po

analizie rzeczywistych miesięcznych kosztów produktów żywnościowych

wykorzystywanych w przedszkolu do przygotowania wszystkich posiłków,

4) W przypadku znacznego wzrostu cen żywności, stawka dzienna w przedszkolu może być

w ciągu roku szkolnego zaktualizowana na wniosek wspólny dyrektorów, w porozumieniu

z burmistrzem miasta, przy czym zmiana winna być podana do wiadomości

rodziców/opiekunów dzieci co najmniej z 1- miesięcznym wyprzedzeniem,

5)Wysokość opłaty za poszczególne posiłki obliczana jest na podstawie stawki dziennej,

z tym że:

 1. opłata za trzy posiłki stanowi 100% stawki dziennej

 2. opłata za obiad stanowi 50% stawki dziennej

 3. opłata za śniadanie stanowi 25% stawki dziennej

 4. opłata za podwieczorek stanowi 25% stawki dziennej

6)Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które korzystają z posiłków w przedszkolu,
w terminach ustalonych przez dyrektora, nie później niż do 10 dnia miesiąca wnoszą,
z góry” comiesięczną opłatę do sekretariatu przedszkola. Opłata miesięczna stanowi

iloczyn opłaty za posiłki, na które dziecko jest wpisane i liczby dni, w których dziecko

uczęszczało do przedszkola,

7) Przedszkole zobowiązane jest z należności za wyżywienie w danym miesiącu odliczyć

odpisy z tytułu usprawiedliwionej i prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka w

miesiącu poprzednim,

8)W porozumieniu z trójkami rodzicielskimi oddziałów realizujących obowiązkowe roczne

przygotowanie przedszkolne bez korzystania z posiłków dyrektorzy przedszkoli, na

początku roku przedszkolnego, ustalą i ogłoszą w formie zarządzenia, zasady korzystania

przez dzieci z napojów przygotowywanych w przedszkolu,

9).W przedszkolu mogą być udostępniane posiłki pracownikom, stawka posiłków jest

ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z burmistrzem i stanowi: pełne

koszty artykułów wykorzystanych na te posiłki i koszty ich przygotowywania.

 

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

 

  1. Zajęcia dodatkowo odbywające się w godzinach przekraczających pięciogodzinny czas bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki, z których korzystają dzieci, obejmują:

 1. realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień dzieci,

 2. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali zabaw lub na placu zabaw,

 3. zajęcia umożliwiające realizację programów własnych, opracowywanych przez nauczycieli, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 4. gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,

 5. gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

 6. gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

 7. zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej i korygujące wady wymowy dziecka,

 8. przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach okolicznościowych konkursach,

 9. zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

 10. nadzór nad wypoczywającym dzieckiem.

  1. Rodzice/opiekunowie ponoszą koszty za każdą godzinę zajęć dodatkowych. Korzystanie z przedmiotowych zajęć przez co najmniej 10 minut skutkuje wniesieniem odpłatności za pełną godzinę,

  2. Rodzice/opiekunowie w związku z korzystaniem dziecka z zajęć dodatkowych w przedszkolu wnoszą comiesięczną opłatę za te zajęcia,

  3. Opłata za zajęcia dodatkowe jest rozliczana do 10 dnia w miesiącu następnym w zależności od rzeczywistej liczby godzin zajęć dodatkowych, z których dziecko w minionym miesiącu skorzystało.

  4. Opłata za zajęcia dodatkowe za m-c grudzień i czerwiec jest rozliczana do końca danego miesiąca,

  5. Wysokość opłaty za 1 godzinę zajęć dodatkowych ustala Rada Miejska Sierpca w drodze uchwały na podstawie analizy wydatków bieżących, ponoszonych przez gminę na jednego wychowanka przedszkola w roku kalendarzowym, w którym rok szkolny się rozpoczyna. Stawka godzinowa określana jest procentowo, w odniesieniu do wysokości obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów,

  6. Ze względu na konieczność wcześniejszego zaplanowania organizacji pracy przedszkola, rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

  1. jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, czas pobytu dziecka może ulec zmianie, wówczas sporządzany jest aneks do umowy,

8).Opłaty za usługi przedszkola należy wpłacać w dniach i godzinach wyznaczonych przez dyrektora, ogłaszanych na tablicy ogłoszeń,

9) Zasady oraz tryb udzielania przez dyrektora przedszkola ulg i zwolnień z opłat określa organ prowadzący przedszkola miejskie,

10) Szczegółowy zakres świadczeń oraz wynikających z nich opłat, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka.

 

 1. Zasady zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

1). Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania każdorazowo nieobecności dziecka w

przedszkolu,

2) Zgłoszenie powinno być dokonane osobiście lub telefonicznie do referent lub

dyżurującego nauczyciela ze stosownym wyprzedzeniem,

  1. nie później niż do 800 rano w dniu nieobecności,

  2. gdy rodzic nie zgłosi prawidłowo nieobecności dziecka zobowiązany jest do zapłaty za posiłki oraz godziny dodatkowe zadeklarowane w umowie,

3) Przedszkole prowadzi dokumentację związana z pobytem dziecka w przedszkolu (dziennik

zajęć oraz rejestr prawidłowo zgłoszonych nieobecności).

 

 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 11.

 

1.W przedszkolu zatrudnia się

 

 1. Nauczycieli

 2. Pomoc nauczyciela

 3. Referenta do spraw kadrowo – zaopatrzeniowych

 4. Woźne oddziałowe

 5. Kucharkę

 6. Pomoce kuchenne

 7. Dozorcę dziennego

 

 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora zawiera § 3 ust. 3 Statutu.

 

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedszkola Nr 3 stanowiący odrębny dokument.

 

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póź. zm.).

 

 1. Dla sprawnej i prawidłowej realizacji zadań statutowych i obowiązków w przedszkolu istnieje podział pracowników niepedagogicznych na pracowników administracji i obsługi. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 1. Pracownicy administracyjni przedszkola to referent d/s kadrowo - zaopatrzeniowych

 2. Pracownicy obsługi przedszkola to: woźne oddziałowe, pomoc nauczyciela, dozorca dzienny oraz zatrudnione w kuchni kucharka i pomoce kuchenne.

 3. Pracownicy administracji i obsługi podlegają dyrektorowi i realizują zadania wynikające z powierzonych im obowiązków. Zasady ich zatrudniania, prawa i obowiązki reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy oraz inne szczegółowe przepisy i regulaminy wewnętrzne.

 4. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi przedszkola ustalane są na podstawie odpowiedniego rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, utworzonej na jego podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz regulaminu pracy i wynagradzania.

 5. Szczegółową strukturę organizacyjną administracji i obsługi z podziałem na etaty ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości finansowe placówki.

 

 

 

 

§ 12.

 

 1. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 2. Dyrektor przedszkola, za zgodą Burmistrza Miasta, może w uzasadnionych przypadkach utworzyć na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także za zgodą organu prowadzącego, inne stanowiska kierownicze.

 

§ 13.

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktycznej dyrektor przedszkola powierza nauczycielowi oddział, którym opiekuje się przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 

§ 14.

 

 1. Nie dotyczy.

§ 15.

 

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli w zakresie współdziałania z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i kształcenia:

  1. Rodzice są zapoznawani są z podstawowymi dokumentami, regulaminami i procedurami obowiązującymi w placówce na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu ogólnym z rodzicami,

  2. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym roku szkolnym,

  3. Nauczyciel ma obowiązek udzielania rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju.

  4. Nauczyciele prowadzą różne formy współpracy z rodzicami, włączając ich w życie przedszkola:

 1. nauczyciele każdego oddziału prowadzą kącik informacyjny dla rodziców,

 2. zapraszają rodziców na zajęcia otwarte co najmniej dwa razy w roku,

 3. organizuję kontakty indywidualne z rodzicami w zależności od potrzeb,

 4. wspólnie organizują uroczystości dla dzieci np. Andrzejki, Mikołajki itp.,

 5. rodzice wykonują drobne prace na rzecz grupy lub przedszkola,

 6. rodzice prowadzą prelekcje dla dzieci lub spotkania - policjant, leśnik, informatyk itp., są włączani w realizację wszystkich przedsięwzięć proponowanych przez nauczyciela,

 7. uczestniczą w bliższych i dalszych wycieczkach.

  1. Przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców oraz stronę internetową zawierające ważne informacje z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje mające na celu pedagogizację rodziców (artykuły pisane przez nauczycielki lub przedruki),

  2. Przedszkole sprawuje formy indywidualnej opieki nad dziećmi, którym z powodu warunków rodzinnych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna,

 1. rodzice mogą się ubiegać o pomoc w dofinansowaniu kosztów żywienia dziecka w przedszkolu za pośrednictwem dyrektora przedszkola, który kieruje pismo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 2. decyzję o ewentualnym przyznaniu pomocy i jej zakresie podejmuje MOPS na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 1. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu:

1) Poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych

obserwacji.

2).Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I

szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia

nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie

informacji, które mogą pomóc:

 1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

 2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

 1. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 1. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele

 

1) Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących

realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową

wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych

tam wiadomości i umiejętności;

2) Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

3) Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie

organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

4)Współpracują za specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę

zdrowotna i inną

5) Planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną z godnie z podstawą programową i obowiązującym programem oraz odpowiadają za jakość tej pracy.

 

 

 

§ 16.

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jeśli spełnia następujące warunki:

 1. rozwój mowy dziecka jest na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się z osobami z otoczenia,

 2. potrafi samodzielnie jeść łyżką,

 3. sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.

 

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia bądź nie przyjęcia 2,5 latka do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii wychowawcy grupy
  i przedstawiciela rady rodziców, po miesięcznym okresie próbnym.

 

 1. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym
  w którym kończy 10 lat.

 

 1. Szczegółowe zasady przyjęć do przedszkola:

1) Dzieci do przedszkola są przyjmowane według zasad ustalonych w niniejszym statucie:

2) Złożenie karty w ustalonym okresie nie gwarantuje przyjęcia dziecka do

przedszkola, ze względu na określoną liczbę miejsc w przedszkolu,

3). Liczbę oddziałów przedszkolnych, liczbę miejsc w poszczególnych grupach

wiekowych, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na następny rok szkolny

oraz wzór karty zgłoszenia dziecka do przedszkola corocznie ustala organ

wykonawczy gminy w drodze zarządzenia,

4).Rekrutacji dzieci do przedszkoli dokonuje w terminie określonym w zarządzeniu

burmistrza, komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego w roli przewodniczącego komisji;

 2. dyrektorzy przedszkoli,

 3. z każdej placówki po jednym przedstawicielu Rady Rodziców.

5)Komisja przyjmuje dzieci do przedszkoli kierując się następującymi kryteriami:

a) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci realizujące roczne

przygotowanie przedszkolne,

b)w następnej kolejności, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach

wiekowych przyjmowane są: dzieci matek lub ojców samotnie je

wychowujących; dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub

umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych

przepisów; dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

 1. Jeśli w danej grupie wiekowej w przedszkolu brak jest wolnych miejsc – dyrektor może przyjąć kartę zgłoszenia dziecka i umieścić dziecko na liście rezerwowej. Dziecko z listy rezerwowej jest przyjmowane na wolne miejsce w tej placówce lub przesunięte do innej placówki (w porozumieniu z rodzicami) dysponującej wolnym miejscem,

7).Dzieci zgłaszane do przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego, są przyjmowane

przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych miejsc,

8).W związku z tym, że prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym każdej

gminy i finansowane jest z podatków gminnych, dzieci niebędące mieszkańcami

Sierpca mogą korzystać z usług miejskich przedszkoli na zasadach płatności

obowiązujących mieszkańców Sierpca po spełnieniu następujących warunków:

 1. w danej grupie wiekowej w przedszkolu jest wolne miejsce,

 2. za dziecko korzystające z usług przedszkola przekraczających 5 godzin bezpłatnej opieki, jego rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę na zasadach obowiązujących dzieci z Sierpca,

 3. w drodze porozumienia międzygminnego za to dziecko wójt właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka wnosi ustaloną refundację kosztów realizacji 5 godzin bezpłatnej opieki,

 4. nabór dzieci niebędących mieszkańcami Sierpca na wolne miejsca odbywa się po zamknięciu corocznej rekrutacji.

9)Dziecku przebywającemu w przedszkolu wszyscy pracownicy zapewniają

bezpieczeństwo, respektują jego prawa zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka,

 1. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach:

   1. na wniosek rodzica dziecka – po uregulowaniu wszystkich zobowiązań,

   2. jeśli 2,5 – letnie dziecko zostało przyjęte na okres próbny i nie zaadaptowało się,

   3. jeśli dziecko nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych,

   4. gdy wychowawca zgłosi do dyrektora nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka trwającą dłużej niż 2 tygodnie, wówczas:

   5. dyrektor wysyła powiadomienie do rodziców lub prawnych opiekunów w celu ustalenia powodu nieobecności dziecka w przedszkolu,

   6. w przypadku, gdy rodzic nie złoży pisemnego wyjaśnienia w sprawie nieobecności dziecka po upływie 7 dni od doręczenia powiadomienia rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy, a dyrektor skreśla dziecko z listy wychowanków,

g) jeżeli dziecko w wieku 3, 4 lat nie uczęszcza do przedszkola przez miesiąc, bez względu na przyczynę nieobecności, dyrektor ma prawo skreślić je z listy wychowanków przedszkola i przyjąć na wolne miejsce dziecko z listy rezerwowej,

h) w przypadku opóźnienia z regulacją należności za usługi przedszkola, przekraczającego 30 dni od wyznaczonego terminu płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. Jeżeli opóźnienie przekroczy 60 dni, dyrektor przedszkolawszczyna jedną z niżej określonych procedur, w zależności od wieku wychowanka:

i) w przypadku dziecka 3,4 – letniego – skreśli dziecko z listy przedszkolaków,

j) w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – przenosi dziecko do oddziału realizującego tylko podstawę programową w swoim przedszkolu lub do oddziału w innym przedszkolu, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w którym taki oddział funkcjonuje.

11) Wszczęcie procedury nie powoduje anulowania zaległych należności.

 

§ 17.

 

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację w tym m.in.: książki protokołów Rady Pedagogicznej, książki protokołów Rady Rodziców, książki protokołów obsługi i administracji.

 

  1. Zasady prowadzenia w/w dokumentów określają odrębne przepisy,

  2. Zasady przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym określają odrębne przepisy,

  3. Obieg dokumentów w przedszkolu określa dyrektor w „Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Przedszkola Nr 3",

  4. W przedszkolu obowiązuje prowadzenie na bieżąco dokumentów wymienionych w regulaminie organizacyjnym,

  5. W przedszkolu obowiązuje ochrona danych osobowych. Zakres działań podejmowanych w przedszkolu w celu zapewnienia ochrony danych osobowych określa regulamin organizacyjny.

 

 1. Gospodarka finansowa.

 

  1. Przedszkole jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

  2. Dyrektor samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową przedszkola oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu przedszkola tylko w granicach udzielonego mu przez organ prowadzący imiennego pełnomocnictwa.

  3. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata skarbnika miejskiego.

  4. Zasady gospodarki finansowej w przedszkolu określa ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

  5. Obsługę finansowo-księgową przedszkola sprawuje Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego.

 

 

ZMIANA STATUTU

 

 1. Z inicjatywą zmiany do statutu mogą występować:

  1. Rada Pedagogiczna w liczbie co najmniej 1/3 jej członków,

  2. dyrektor przedszkola,

  3. organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

  4. z ramienia organu prowadzącego - burmistrz miasta,

  5. Rada Rodziców za pośrednictwem dyrektora przedszkola.

 

 1. Projekt zmiany w statucie, przedkładany pod obrady radzie pedagogicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

 

 1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały rady pedagogicznej, podejmowanej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego rady i posiadają formę nowelizacji.

 

 1. Upoważnia się dyrektora przedszkola do opublikowania, po trzech nowelizacjach statutu w drodze własnego zarządzenia, tekstu jednolitego statutu.

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

 2. Dyrektor umożliwia zapoznanie się wszystkim zainteresowanym z treścią statutu poprzez:

 1. Odczytanie na zebraniach pracowników pedagogicznych , niepedagogicznych oraz rodziców.

 2. Umieszczenie statutu na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 3. Udostępnienie statutu zainteresowanym w pokoju dyrektora.

 4. Za pośrednictwem strony www.

 

 

 

Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2011 w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Statutu został zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Z treścią Statutu zostali zapoznani pracownicy niepedagogiczni na zebraniu w dniu
6 września 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna: podpis i pieczątka dyrektora