Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Opłaty przez internet

Procedura opłat przez Internet

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dotycząca możliwości dokonywania wpłat należności za usługi przedszkolne bezgotówkowo za pośrednictwem Internetu.

PROCEDURA :

 1. Rodzice, którzy należność za usługi przedszkolne chcą realizować bezgotówkowo – za pośrednictwem Internetu,  winni swoją decyzję przekazać Dyrekcji przedszkola z wyprzedzeniem – tj. w miesiącu  poprzedzającym miesiąc, w którym opłata będzie wnoszona.
 2. Przedszkole w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego przygotuje  dla rodziców INFORMACJE o wysokości opłaty za okres miniony (w 2 egzemplarzach). Rodzic kwituje referentowi w przedszkolu odbiór INFORMACJI swoim podpisem.
 3. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w INFORMACJI. Uwagi i odwołania od zamieszczonych na zestawieniu danych należy w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić z referentem sporządzającym zestawienie.
 4. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne z dwóch tytułów:” opłata za wyżywienie i opłata za zajęcia dodatkowe. Każda z tych opłat jest wnoszona na odrębne konto.
 5. Opis wpłaty za żywność zawiera następujące informacje:
 • Nazwa odbiorcy: Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu
 • Numer rachunku odbiorcy: 64 1240 3204 1111 0010 7135 5695
 • Kwota wpłat za okres rozliczeniowy – cyfrowo i słownie – kwotę tę rodzic otrzymuje z przedszkola na piśmie na koniec okresu rozliczeniowego
 • Nazwa wpłacającego; należy wpisać imię i nazwisko rodzica oraz adres zamieszkania
 • Tytułem: należy wpisać  Opłata za wyżywienie, imię dziecka/dzieci, za m-c ……………
 1. Opis wpłaty za zajęcia dodatkowe zawiera następujące informacje:
 • Nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Sierpcu
 • Numer rachunku odbiorcy: 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770
 • Kwota wpłat za okres rozliczeniowy – cyfrowo i słownie – kwotę tę rodzic otrzymuje z przedszkola na piśmie na koniec okresu rozliczenioweg 
 • Nazwa wpłacającego; należy wpisać imię i nazwisko rodzica oraz adres zamieszkania
 • Tytułem: należy wpisać Opłata za zajęcia dodatkowe w Miejskim Przedszkolu Nr 3, imię dziecka/dzieci,  za m-c ……………

Uwaga: Ponieważ numer rachunku bankowego na te wpłaty jest taki sam dla wszystkich przedszkoli koniecznie należy wpisać numer przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

 1. Rodzic ma 7 dni kalendarzowych na wniesienie opłaty na konto przedszkola. Po wniesieniu opłaty niezwłocznie i bez wezwania przedstawia referentowi dowód dokonanych wpłat – do ewidencji.
 2. W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem stosownych opłat, dyrektor przedszkola podejmuje działania określone obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rodzice mają możliwość wnoszenia opłat przez Internet od czerwca 2012 roku.
 4. Każdy zainteresowany rodzic otrzyma informację z numerami 2 kont.