Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ

Nagłówek

Podsumowanie II etapu projektu pilatożawego SCWEW

Zakończyliśmy drugi etap projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)", w ramach którego uczestniczyliśmy w różnego rodzaju warsztatach, konsultacjach i zajęciach otwartych.

Udział w/w spotkaniach dostarczył nam cennej wiedzy na temat pracy z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

               
 

Infromacja na temat projektu

 

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu jest jedną z pięciu placówek naszego miasta, która podjęła współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Projekt realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorcą projektu jest Powiat Sierpecki.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Powiat Sierpecki wyznaczył na SCWEW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

Oprócz naszego przedszkola z SCWEW współpracują:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,
 3. Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
 4. Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

 

Zespół  SCWEW

 1. Lider - Marzanna Dąbrowska
 2. Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej - Małgorzata Dywal
 3. Ekspert ds. edukacji włączającej - Agnieszka Domańska
 4. Ekspert ds. informacji i ewaluacji - Magdalena Linowska
 5. Ekspert ds. technologii wspomagającej - Aleksandra Melibruda

 

W ramach SCWEW zostały podpisane porozumienia z:

 1. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sierpcu,
 2. Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku
 3. Powiatową Biblioteką Publiczną w Sierpcu.