Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

 

Nawigacja

Dokumenty przedszkola

 

 

 

 

 STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3

im. NIEDŹWAIDKA WOJTKA

w SIERPCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE .................................................... 3

ROZDZIAŁ II - NAZWA PRZEDSZKOLA .......................................................... 4

ROZDZIAŁ III - NAZWA ORGANU PROWADZĄCEGO ................................. 4

ROZDZIAŁ IV – CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ....................................... 5

ROZDZIAŁ V - SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA ................. 11

ROZDZIAŁ VI – SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI........... 12

ROZDZIAŁ VII - ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

                              Z PRZEDSZKOLA ................................................................. 21

ROZDZIAŁ VIII RODZICE I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI 24

ROZDZIAŁ IX - ORGANY PRZEDSZKOLA .................................................... 26

ROZDZIAŁ X – ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA ........................... 32

ROZDZIAŁ XI – CZAS PRACY PRZEDSZKOLA ............................................ 35

ROZDZIAŁ XII – ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE ................ 36

ROZDZIAŁ XIII - ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH

                              PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA ..................................... 37

ROZDZIAŁ XIV – REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA.................... 47

ROZDZIAŁ XV – WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA ............................. 51

ROZDZIAŁ XVI – PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI ........................................ 53

ROZDZIAŁ XVII – MAJĄTEK I FINANSE PRZEDSZKOLA.......................... 55

ROZDZIAŁ XVIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE………........................... 55

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

 1. Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 

 1. Prawie Oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4);
 3. przedszkolu, placówce, jednostce - należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu;
 4. statucie - należy przez to rozumieć statut Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu;
 5. nauczycielu, wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu;
 6. specjaliście - należy przez to rozumieć w szczególności psychologa, pedagoga, terapeutę, logopedę;
 7. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu;
 8. Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu;
 9. dzieciach, wychowankach - należy przez to rozumieć dzieci Miejskiego Przedszkola
  Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu;
 10. rodzicach dziecka - należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 11. grupie, oddziale - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną przedszkola opisaną w arkuszu organizacyjnym;
 12. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Sierpc;
 13. organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

§ 2.

 

 1. Przedszkole nosi nazwę – Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 33.
 3. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
 4. Przedszkole używa pieczątki urzędowej podłużnej z pełnym zapisem:

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 im. NIEDŹWAIDKA WOJTKA

09 - 200 Sierpc

ul. Piastowska 33

tel. 24 275 27 52

NIP 776 15 61 218   REGON 610023842

 

 1. Przedszkole posiada stronę internetową: www.mp3.edupage.org.
 2. Przedszkolu na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być nadane imię osoby (osób), instytucji lub organizacji.
 3. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Delegatura w Płocku.

 

§ 3.

 

 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ III

NAZWA ORGANU PROWADZĄCEGO

 

§ 4.

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Sierpc.
 2. Siedziba organu prowadzącego przedszkole znajduje się w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11 a.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 5.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym
  w zakresie:
 1. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 3. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 4. zapewnienia zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 

§ 6.

 

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu odbywa się poprzez:
 1. rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie jego możliwości psychofizycznych;
 2. opracowywanie indywidualnych bądź grupowych programów wspierających
  i korygujących rozwój dziecka, prowadzenie przez nauczyciela indywidualnej lub zespołowej pracy w tym zakresie;
 3. udzielanie pomocy, w formie :
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. porad i konsultacji.
 1. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych
  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. współpracę przedszkola z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

 1. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
  w szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1. rodzicami dzieci;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 1. rodziców dziecka;
 2. dyrektora;
 3. nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 4. pielęgniarki;
 5. poradni;
 6. pomocy nauczyciela;
 7. pracownika socjalnego;
 8. asystenta rodziny;
 9. kuratora sądowego;
 10. organizacji pozarządowej, innej instytucji działającej na rzecz rodziny.

 

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci
  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a) organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b) organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 4. Zajęcia logopedyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b) organizuje się dla dzieci
  z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b) organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 6. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b) organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 7. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a) i lit. b) trwa 45 minut. Dopuszcza się możliwość prowadzenia tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
 8. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c) jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 9. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
 1. wspólnie z oddziałem przedszkolnym;
 2. indywidualnie z dzieckiem.

 

 1. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
 2. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 3. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii,
  o której mowa w ust. 17, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu jest zadaniem zespołu.
 6. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców.
 8. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, informuje pisemnie rodziców dziecka.
 9. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
  i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, na wniosek dyrektora przedszkola, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 7.

 

 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu odbywa się poprzez:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydanych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 2. realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 3. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii logopedycznej;
 4. organizowanie nauczania indywidualnego;
 5. pracę indywidualną na terenie przedszkola na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego;
 6. stwarzanie atmosfery przyjaźni, tolerancji i zaufania wobec dzieci;
 7. integrację z innymi dziećmi;
 8. pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji ze światem zewnętrznym, rozwijaniu poczucia własnej wartości i tożsamości;
 9. systematyczne organizowanie współpracy z rodziną dzieci.

 

§ 8.

 

 1. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej odbywa się poprzez:
 1. przekazywanie elementów wiedzy o historii dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym;
 2. zaznajamianie ze stolicą Polski, godłem, barwami narodowymi i hymnem narodowym;
 3. kultywowanie tradycji lokalnych, narodowych i religijnych;
 4. udział w zajęciach na temat znajomości naszego kraju i regionu oraz krajów unii europejskiej;
 5. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej- do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 6. włączanie dzieci w życie najbliższego środowiska lokalnego;
 7. rozbudzanie zainteresowań dotyczących aktualnych wydarzeń z życia kraju
  i społeczności lokalnej;
 8. organizowanie uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych, miejskich, religijnych;
 9. organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej;
 10. zwalnianie z uroczystości niezgodnych z uczuciami religijnymi;
 11. zapewnienie opieki dzieciom, które nie uczestniczą w zajęciach z religii;
 12. organizowanie zajęć religii na indywidualny pisemny wniosek rodziców, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 9.

 

 1. Zapewnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia odbywa się poprzez następujące działania:
 1. w czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w swoich salach pod opieką nauczyciela;
 2. nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki;
 3. w godzinach 9.00- 14.00- przedszkole jest zamykane. Obok drzwi wejściowych znajduje się dzwonek;
 4. podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe podpisuje stosowne oświadczenie;
 5. wychodząc poza teren przedszkola dzieci poruszają się w kamizelkach odblaskowych;
 6. sprzęt i wyposażenie znajdujące się w przedszkolu posiadają odpowiednie atesty
  i certyfikaty;
 7. stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu dzieci;
 8. przestrzeganie przez dzieci zasad obowiązujących w grupie - Kontrakt grupy, Kodeks Przedszkolaka;
 9. przestrzeganie przez dzieci regulaminu spacerów i wycieczek oraz regulaminu placu zabaw;
 10. spotkania z policjantem, przedstawicielem straży miejskiej i straży pożarnej podczas których dzieci pozyskują wiedzę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa;
 11. co roku wymieniany jest piasek w piaskownicy;
 12. co roku przeprowadzana jest próbna ewakuacja dzieci i wszystkich pracowników przedszkola z udziałem straży pożarnej;
 13. plan ewakuacji umieszczony jest w widocznym miejscu;
 14. drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały;
 15. dokonuje się okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i urządzeń w nim się znajdujących (instalacja gazowa, elektryczna, kominiarska, gaśnice, hydranty) oraz urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 16. jeżeli przerwa w działalności placówki trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków;
 17. z ustaleń kontroli, o której mowa w pkt. 16 sporządza się protokół, kopię którego dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu;
 18. wszystkie sale oraz kuchnia wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy;
 19. we wszystkie salach, w szatni oraz w kuchni znajduje się instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy;
 20. stwarzanie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa.

 

§ 10.

 

 1. Zadania przedszkola wynikające z realizacji podstawy programowej:
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym  obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swoje pracy;
 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań  wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 16. organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie  kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§ 11.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
  z uwzględnieniem:
 1. wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;
 2. wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
  a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

 

§ 12.

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka odbywa się poprzez:
 1. prowadzenie działalności diagnostycznej i stymulacyjno - kompensacyjnej dotyczącej rozwoju dziecka;
 2. ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
  i możliwościami rozwojowymi;
 3. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka;
 4. stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju osobowości dziecka, jego zdolności
  i zainteresowań;
 5. dostosowywanie zadań i treści do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
 6. udział w uroczystościach, konkursach i przeglądach;
 7. realizację programów wychowania przedszkolnego, programów własnych zatwierdzanych do realizacji przez dyrektora przedszkola;
 8. organizację zajęć dodatkowych finansowanych z budżetu przedszkola określonych

w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny;

 1. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;
 2. współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

§ 13.

 

 1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
  a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności realizuje się poprzez:
 1. pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze;
 2. pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, a w przypadku dziecka 5 i 6-letniego także diagnozy przedszkolnej, dokumentowanie obserwacji i diagnozy;
 4. w przypadku dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzenie wspomagania rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 5. opracowanie indywidualnie dla każdego dziecka programu wspomagania rozwoju
  i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
 6. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom pochodzącym z różnych środowisk;
 7.  zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju dziecka, tym samym przygotowując je do nauki w szkole;
 8. informowanie rodziców na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka;
 9. uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu;
 10. ujednolicenie oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i domu rodzinnego.

 

§ 14.

 

 1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
 1. pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
 2. placu zabaw;
 3. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
 4. posiłków.

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSOBY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI - sprawowanie opieki w czasie zajęć w przedszkolu

 

§ 15.

 

 1. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.
 2. W godzinach od 9.00 do 14.00 przedszkole jest zamykane. Przed wejściem do budynku jest dzwonek.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
 6. W czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w swoich salach pod opieką nauczyciela:
 1. do każdej grupy dzieci przebywających ponad 5 godzin dziennie przypisane są dwie nauczycielki i woźna oddziałowa na cały rok szkolny, a do grupy dzieci 3 - letnich
  i 3 - 4-letnich, w której jest przewaga dzieci 3-letnich także pomoc nauczycielki, zgodnie z projektem organizacyjnym przedszkola;
 2. w grupach 5 - godzinnych opiekę nad dziećmi sprawuje nauczycielka i woźna oddziałowa.

 

 1. W przypadku przebywania w sali więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, zwracają uwagę na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.
 2. Przebywanie w sali więcej niż jednej grupy jest możliwe tylko w przypadku, gdy łączna liczba dzieci w grupie łączonej nie przekracza 25.
 3. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 4. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi
  z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci, wg ustaleń dokonanych przez dyrektora i nauczycieli podczas posiedzenia rady pedagogicznej.

 

 1. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci w sali bez opieki:
 1. gdy nauczyciel musi wyjść z sali, grupą powinien zająć się inny nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa;
 2. nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

 

 1. W przypadku, gdy dziecko w ciągu dnia ma potrzebę wyjścia do szatni, udaje się tam
  i powraca pod opieką pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.
 2. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione osoby, przy czym za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego opuszczenia sali lub szatni przez dziecko wraz z rodzicem.
 3. W pierwszych dniach pobytu w przedszkolu nauczyciel zapoznaje dzieci z rozkładem pomieszczeń przedszkolnych, z zasadami bezpiecznego poruszania się po budynku przedszkola, po sali oraz zachowania bezpieczeństwa w łazience.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola - w budynku, w sali przedszkolnej, w łazience oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci.
 5. Przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ćwiczeń ruchowych nauczyciel winien starannie przemyśleć pod kątem bezpieczeństwa dzieci, aby przewidzieć ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 6. Podczas wychodzenia dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się parami, przelicza je i sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły salę.

 

 

SPOSOBY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
W CZASIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

§ 16.

 

 1. Opiekę oraz pełne bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych, zatwierdzonych
  w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny, zapewnia osoba prowadząca te zajęcia, a w razie konieczności inna osoba wskazana przez dyrektora przedszkola.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe podpisuje stosowne oświadczenie,
  w którym zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący te zajęcia od chwili zabrania dzieci z sali na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy.
 4. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki.
 5. Nauczyciel zajęć dodatkowych zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów
  i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówce.
 6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci.
 7. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zajęcia zrealizowany w danym dniu oraz potwierdza realizację zajęcia własnoręcznym podpisem.
 8. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy odprowadzają dzieci do ich grup.

 

 

 

 

 

 

 

SPOSOBY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

 

§ 17.

 

 1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem przedszkola
  i przedszkolnym placu zabaw.
 2. Nauczyciel udając się z dziećmi, np. na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę dokonuje stosownego zapisu w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest też odnotowana obecność dzieci.
 3. Wyjście na spacer lub wycieczkę pieszą nie wymaga dodatkowej dokumentacji.
 4. Wyjście na spacer lub wycieczkę pieszą nie wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 5. Spacer lub wycieczka piesza organizowane są przez nauczycielkę danej grupy zgodnie
  z ramowym rozkładem dnia oraz planem miesięcznym.
 6. W przedszkolu obowiązuje rejestr spacerów i wycieczek.
 7. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki lub innego rodzaju wyjścia poza teren przedszkola nadzór nad dziećmi sprawują:
 1. w przypadku dzieci w wieku 4 - 6 lat - nauczyciel i woźna oddziałowa - co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci,
 2. w przypadku dzieci 3 - letnich - nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa - co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

 

 1. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela lub woźny oddziałowej danej grupy, udział w spacerze lub wycieczce bierze inna osoba, wyznaczona przez dyrektora.
 2. Dopuszcza się udział nie więcej niż jednego dziecka niepełnosprawnego lub przewlekle chorego w grupie pozostającej pod opieką jednej osoby.
 3. W przypadku większej liczby dzieci, o których mowa w ust. 9, dyrektor przydziela dodatkowego opiekuna.
 4. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczycielem.
 5. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
 6. W przypadku niemożliwości uczestniczenia dziecka w spacerze lub pieszej wycieczce ze względu na złe samopoczucie lub chorobę, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji oraz dyrektora. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica/prawnego opiekuna w innej grupie.
 7. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci.
 8. Każdorazowo przed wyjściem dzieci z budynku przedszkola nauczyciele przypominają dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu, nie brania do ręki znalezionych przedmiotów, powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie, nie oddalania się od grupy.
 9. Organizując zajęcia poza terenem przedszkola nauczyciel w szczególności:
 1. ustala liczbę dzieci i liczbę personelu biorących udział w tych zajęciach;
 2. sprawuje opiekę nad dziećmi przy współudziale pracownika obsługi;
 3. zapewnia opiekę innego nauczyciela dzieciom, które z uzasadnionych powodów pozostają w przedszkolu;
 4. zabiera ze sobą środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy;
 5. dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.

 

 1. W trakcie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z miejscem wycieczki, ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.
 2. Pomoc nauczyciela oraz woźne oddziałowe wspierają nauczycielki we wszystkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

 

§ 18.

 

 1. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki lub innego rodzaju wyjścia poza teren przedszkola jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.
 2. W czasie spaceru lub pieszej wycieczki w mieście, należy poruszać się po chodnikach. Nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami, para za parą.
 3. W mieście, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
 4. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
 5. Poza miastem, w przypadku, gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, dzieci poruszają się lewą stroną drogi, jeden za drugim lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki, parami.
 6. Dwójkami poza miastem można chodzić wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu.
 7. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nam i kierującym
 8. W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ścieżkach.
 9. Opiekun powinien znać teren spaceru lub wycieczki
 10. Przed wyruszeniem na spacer lub wycieczkę uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po ulicach, drogach lub po lesie.
 11. Uczestnicy ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków atmosferycznych.
 12. W trakcie wyjść poza teren przedszkola dzieci poruszają się w kamizelkach odblaskowych.

 

 

 

SPOSOBY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
NA PLACU ZABAW

 

§ 19.

 

 1. W przedszkolu obowiązuje Regulamin placu zabaw, określający szczegółowe zasady korzystania z urządzeń tam się znajdujących.
 2. Teren przedszkola - plac zabaw jest ogrodzony.
 3. Codziennie rano pracownik gospodarczy przedszkola sprawdza teren przedszkola/plac zabaw, likwiduje ewentualne zagrożenia i w razie potrzeby powiadamia o nich dyrektora przedszkola lub nauczyciela go zastępującego, a te osoby powiadamiają nauczycieli grup.
 4. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa danej grupy sprawdza teren/plac zabaw i likwiduje ewentualne zagrożenia - w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu.
 5. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa oraz bramka wejściowa do przedszkola:
 1. bramkę wejściową do przedszkola sprawdza, a w razie konieczności zamyka pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa grupy wychodzącej na plac przedszkolny;
 2. bramę wjazdową zamyka pracownik gospodarczy.

 

 1. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy bezzwłocznie zgłaszać do dyrektora przedszkola.
 2. Zabrania się korzystania z urządzeń w przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.
 3. Raz do roku dokonuje się przeglądu stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz oceny bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw.
 4. Za przegląd, o którym mowa w ust. 8 odpowiada dyrektor przedszkola.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWANA PLACU ZABAW

 

§ 20.

 

 1. Organizując zajęcia na przedszkolnym placu zabaw, nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.
 2. W pierwszych dniach pobytu w przedszkolu nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na przedszkolnym placu zabaw oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci.
 4. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
 1. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe;
 2. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek, dachów domków itp.;
 3. zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych, np. z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 

 1. Każdorazowo przed wyjściem dzieci z budynku przedszkola nauczyciele przypominają umowy dotyczące bezpiecznego korzystania ze sprzętu na placu zabaw oraz:
 1. nie brania niczego od ludzi zza ogrodzenia;
 2. nie brania do ręki znalezionych przedmiotów;
 3. powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie;
 4. nie oddalania się od grupy;
 5. przychodzenia na zbiórkę na wezwanie nauczyciela;
 6. zabawy tylko w wyznaczonych granicach;
 7. nie chowania się w zieleni lub za urządzeniami.

 

 1. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem.
 2. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody - na potrzeby których może być wnoszony dodatkowy sprzęt.
 3. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
 4. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.
 5. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza).
 6. Podczas pobytu na placu przedszkolnym dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela lub woźny oddziałowej.

 

§ 21.

 

 1. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci jedynie pod nadzorem i opieką pracowników przedszkola, którzy odpowiedzialni są za ich bezpieczeństwo i zdrowie.
 2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy.
 3. Pracownicy niepedagogiczni - pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym obowiązkowo pomagają nauczycielowi i przebywają tam razem z nim.
 4. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, nauczycielki oraz wszystkie osoby dorosłe tam się znajdujące (pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa) czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, zwracają uwagę na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.
 5. Na placu zabaw przebywają jednocześnie wyłącznie dwie grupy dzieci.
 6. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki na placu zabaw.
 7. Nauczycielki i personel niepedagogiczny przedszkola nie gromadzą się w jednym miejscu.
 8. Dzieci, które zostały już odebrane z przedszkola, mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod nadzorem i opieką rodziców lub dorosłych prawnych opiekunów.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby upoważnione, odbierający dzieci bezpośrednio

z placu zabaw są zobowiązani zgłosić fakt odbioru dziecka bezpośrednio nauczycielowi.

 1. W razie zaistnienia wypadku na placu zabaw należy udzielić wychowankowi pomocy, zgodnie z procedurą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej obowiązującej
  w przedszkolu oraz powiadomić dyrektora placówki i rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na placu zabaw, do których doszło poza godzinami otwarcia placówki, w dni wolne od pracy oraz za wypadki dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub pozostawionych bez opieki osób dorosłych.

 

§ 22.

 

 1. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 1. zaśmiecania terenu,
 2. niszczenia i uszkadzania roślinności,
 3. dewastowania urządzeń oraz ogrodzenia,
 4. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 5. wprowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do ogrodzenia przy wejściu do przedszkola,
 6. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 7. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

 

 1. Na placu zabaw zabrania się jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.

 

SPOSOBY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH

 

§ 23.

 

 1. W przedszkolu obowiązuje Regulamin spacerów i wycieczek, określający szczegółowe zasady organizowania wycieczek autokarowych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i lepszej organizacji wycieczek autokarowych dyrektor wyznacza spośród pracowników pedagogicznych kierownika wycieczki, który odpowiada za organizację i bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
 3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki autokarowej wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.
 4. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola oraz kierownik wycieczki.
 5. Wyjazd na wycieczkę autokarową wymaga zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
 6. Zgoda, o której mowa w ust. 5 jest wyrażana w formie pisemnej.
 7. Dokumenty, o których mowa w ust 3, 4 i 5 zatwierdza dyrektor przedszkola najpóźniej pięć dni przed rozpoczęciem wycieczki.
 8. W trakcie trwania wycieczki autokarowej nadzór nad dziećmi sprawują:
 1. w przypadku dzieci w wieku 4 - 6 lat - nauczyciel i woźna oddziałowa - co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci,
 2. w przypadku dzieci 3 - letnich - nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa - co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

 

 1. Dopuszcza się udział nie więcej niż jednego dziecka niepełnosprawnego lub przewlekle chorego w grupie pozostającej pod opieką jednej osoby.
 2. W przypadku większej liczby dzieci, o których mowa w ust. 9, dyrektor przydziela dodatkowego opiekuna.
 3. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczycielem.
 4. W przypadku niemożliwości uczestniczenia dziecka wycieczce autokarowej ze względu na złe samopoczucie lub chorobę, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji oraz dyrektora. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie.
 5. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
 6. Podczas wycieczki autokarowej zapewnia się dzieciom wyżywienie i napoje.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH

 

§ 24.

 

 1. Organizując wycieczki autokarowe należy dostosować liczebność grupy do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc.
 2. Każdy opiekun ma przydzieloną grupę dzieci.
 3. Miejsca przy drzwiach w autokarze zajmują osoby dorosłe (kierownik, opiekunowie).
 4. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia lub bagaże.
 5. Bagaż uczestników wycieczki powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach nad siedzeniami.
 6. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na

oznakowanych parkingach.

 1. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci.
 2. Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy. Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci:
 1. były zapięte pasami,
 2. nie chodziły po autokarze,
 3. nie siedziały tyłem do kierunku jazdy.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo w czasie wycieczek autokarowych oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci.
 2. Należy zabrać w pełni wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy (co najmniej jedną na grupę).
 3. Miejscem zbiórki dzieci przed wyjazdem na wycieczkę jest budynek przedszkola.
 4. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem przedszkola - dopuszcza się inne rozwiązania za zgodą dyrektora przedszkola.
 5. Pomoc nauczyciela oraz woźne oddziałowe wspierają nauczycielki we wszystkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

§ 25.

 

 1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
 1. dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 2. upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1 udzielane jest w formie pisemnej i znajduje się
  w dokumentacji nauczyciela;
 3. upoważnienie, o którym w pkt. 1 powinno być podpisane przez obojga rodziców;
 4. rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego do przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
 5. ze względu na bezpieczeństwo, organizację pracy przedszkola i ramowy rozkład dnia zaleca się, aby dzieci były przyprowadzone do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30 - ewentualne spóźnienia należy zgłaszać telefonicznie;
 6. godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola określa umowa zawarta pomiędzy rodzicem i dyrektorem przedszkola;
 7. rodzice muszą przestrzegać godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola wskazanych w umowie, o której mowa w pkt. 6;
 8. dziecko powinno być przyprowadzone przez rodziców do szatni, a następnie przekazywane pod opiekę nauczycielowi w klasie, lub osobie pełniącej dyżur na holu przedszkola;
 9. rodzice wiedzą do której sali – oddziału „schodzą się” dzieci;
 10. odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali
  i trwa do chwili odebrania go przez rodzica lub upoważnioną przez rodziców osobę;
 11. nauczyciel, ani żaden inny pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed bramką lub wejściem do budynku przedszkola;
 12. rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste;
 13. w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;
 14. w sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia i przedłożenia przez rodziców zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia;
 15. nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa przyjmująca dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązana jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki

i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

 

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola:
 1. dzieci powinny być odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 2. upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1 udzielane jest w formie pisemnej i znajduje się
  w dokumentacji nauczyciela;
 3. upoważnienie, o którym w pkt. 1 powinno być podpisane przez obojga rodziców;
 4. na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna prawnego dziecko może być odebrane przez inną osobę, niż wskazana w upoważnieniu, tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację oraz sprawdzeniu tożsamości tej osoby;
 5. rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
 6. godziny odbierania dzieci z przedszkola określa umowa zawarta pomiędzy rodzicem
  i dyrektorem przedszkola;
 7. rodzice muszą przestrzegać godzin odbierania dzieci z przedszkola wskazanych
  w umowie, o której mowa w pkt. 6;
 8. rodzice wiedzą z której sali - oddziału należy odebrać dziecko;
 9. w przypadku odbioru dziecka z zajęć dodatkowych rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt do nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub do wychowawcy grupy;
 10. w przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzice lub osoba przez nich upoważniona, są zobowiązani poinformować nauczyciela o zabieraniu dziecka;
 11. wszyscy pracownicy przedszkola opiekujący się dziećmi podczas pobytu na placu zabaw są obowiązani powiadomić nauczyciela o zauważonym fakcie odbierania dziecka
  z przedszkola bez jego wiedzy;
 12. nauczycielka może odmówić wydania dziecka rodzicowi, prawnemu opiekunowi lub osobie upoważnionej w przypadku, gdy zachowanie osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywało, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresja, bycie pod wpływem narkotyków). Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy.
  O zaistniałym fakcie powiadamia dyrektora;
 13. nauczyciel nie może wydać dziecka osobom, z którymi dziecko nie chce odejść
  z przedszkola, lub które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność.
  O zaistniałym fakcie powiadamia dyrektora;
 14. w przypadku o którym mowa w pkt 12 i pkt 13 należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję. O zaistniałym fakcie powiadamia dyrektora;
 15. nauczyciel przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, opisanej w pkt 12 i pkt 13. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola;
 16. jeżeli powtarzają się przypadki, o którym mowa w pkt 12 i pkt 13, dyrektor przedszkola lub nauczyciel grupy powiadomienia o tym fakcie policję, albo specjalistę d/s. nieletnich, celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny;
 17. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienia/wyroki sądowe;
 18. o każdej próbie odebrania dziecka przez osobę nieuprawnioną do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem;
 19. dziecko powinno być odebrane z przedszkola nie później niż o godzinie wskazanej
  w umowie zawartej pomiędzy rodzicem, a dyrektorem przedszkola. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny kończącej pracę przedszkola, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców lub opiekunów prawnych
  o zaistniałym fakcie;
 20. rodzice/opiekunowie prawni podają nauczycielom numer telefonu pod którym, w razie potrzeby można się z nimi skontaktować;
 21. jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 dodatkową godzinę;
 22. po godzinie, o której mowa w pkt. 21, w przypadku dalszego braku kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami, nauczyciel powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:
 1. odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli jego rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.),
 2. powiadomieniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się
  z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem.
 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opisanej w pkt 22 należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej.

 

MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH
TEREN
PRZEDSZKOLA.

 

§ 26.

 

 1. Przedszkole jest zamknięte od godziny do godziny 9.00 do godziny 14.00
 2. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
 3. Z chwilą spotkania osoby obcej na terenie przedszkola lub zauważenia jej na placu zabaw, pracownik przedszkola przejmuje kontrolę nad tą osobą, a w szczególności prosi o:
 1. podanie celu wizyty,
 2. podanie nazwiska osoby/pracownika przedszkola, z którą chce się widzieć obca osoba.
 1. Po załatwieniu sprawy pracownik przedszkola, do którego przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, a jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie Interesanta do drzwi i je zamyka.
 2. W przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora i woła drugiego pracownika, a w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciela zastępującego dyrektora, którzy powiadamiają Policję.

 

ROZDZIAŁ VIII

RODZICE I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

 

§ 27.

 

 1. Rodzice mają prawo do:
 1. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 2. znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
 3. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
 4.  udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo-dydaktycznych, itp.;
 5. wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziału tzw. „trójki klasowe” oraz rady rodziców;
 6. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu;
 7. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych.

 

§ 28.

 

 1. Rodzice mają obowiązek:
 1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
 2. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 3. przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
 4. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 5. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
 6. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 7. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
 8. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 9. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 10. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego;
 11. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania
  w przedszkolu jakichkolwiek leków
  ;
 12. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka oraz dostarczyć do przedszkola zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
 13. znać i przestrzegać postanowień statutowych.

 

§ 29.

 

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki
  i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
 3. we współpracy z rodzicami i między innymi na ich wniosek przedszkole udziela dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. w ramach realizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela rodzicom porad
  i konsultacji.

 

 1. Przedszkole współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 2. Współpraca z rodzicami polega na wymianie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju między innymi podczas:
 1. zebrań grupowych;
 2. zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych;
 3. zajęć otwartych;
 4. kontaktów indywidualnych - w miarę potrzeb;
 5. spotkań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powołanego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. wspólnego świętowania - zgodnie z kalendarzem uroczystości;
 7. organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców z udziałem specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - w miarę potrzeb
 8. prowadzenia kącika dla rodziców – na bieżąco w ciągu całego roku;
 9. zamieszczania informacji z życia przedszkola na stronie internetowej i przedszkolnym Facebooku - na bieżąco w ciągu całego roku.

 

 1. Szczegółowy harmonogram form pracy, o których mowa w ust. 3 ustalają rodzice
  i nauczyciele grup na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 30.

 

 1. Organami przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców.
 1. Tryb i sposób powołania i odwołania dyrektora przez organ prowadzący określa szczegółowo ustawa Prawo oświatowe.
 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 31.

 

 1. Kompetencje i obowiązki dyrektora przedszkola:
 1. dyrektor kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

a w szczególności:

 1. organizuje proces opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczny oraz kieruje nim zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 2. organizuje i sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza możliwie najlepsze warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 3. realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza nim,
 4. współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
 5. współpracuje z innymi jednostkami działającymi na rzecz oświaty i kultury,
 6. planuje w perspektywie kolejnych lat rozwój oferty edukacyjnej przedszkola m.in. poprzez ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki,
 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 9. organizuje w przedszkolu system kontroli zarządczej.

 

 1. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej i kieruje jej pracą, a w szczególności:
 1. współpracuje z radą pedagogiczną;
 2. organizuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej;
 3. przedstawia radzie pedagogicznej i organowi prowadzącemu, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 5. wstrzymuje wykonanie jej uchwał, jeżeli są sprzeczne z prawem.

 

 1. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:
 1. opracowuje plan nadzoru na dany rok szkolny i realizuje go;
 2. dokumentuje czynności nadzoru pedagogicznego;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 4. wykonuje wszystkie ustalone prawem zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli.

 

 1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i ich przełożonym służbowym.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
 4. powierzania stanowisk kierowniczych w przedszkolu i odwoływani z nich;
 5. prowadzenia i przechowywania przewidzianej prawem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;
 6. zapewnienia szkoleń pracownikom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, minimum sanitarnego oraz ochrony przeciwpożarowej;
 7. realizowania innych zadań wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy;
 8. w ramach swych kompetencji dyrektor ponosi odpowiedzialność za podnoszenie kwalifikacji zawodowych własnych i podległych pracowników.

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy:
 1. opracowuje projekt finansowy przedszkola i realizuje go, po zatwierdzeniu przez organ prowadzący;
 2. dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 3. właściwie gospodaruje mieniem przedszkola, zgłasza potrzeby inwestycyjne
  i przeprowadza bieżące remonty;
 4. stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i opieki w przedszkolu;
 5. dba o właściwy wizerunek przedszkola na zewnątrz i dobrą atmosferę w zakładzie pracy;
 6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych i zlecone przez pracodawcę – Burmistrza Miasta.

 

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi oraz organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego.
 3. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem oraz określić warunki jego spełniania na postawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem przedszkola pracownikom
  i rodzicom.
 5. W ramach swych kompetencji dyrektor ponosi odpowiedzialność za:
 1. dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;
 2. realizację zadań zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniami MEN, uchwałami Rady Miejskiej i innymi obowiązującymi przepisami prawa;
 3. dyscyplinę budżetową;
 4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom poprzez dbanie o prawidłowy stan techniczny budynku i wyposażenia, boiska przedszkola, a także estetykę i czystość obiektu i najbliższego otoczenia przedszkola;
 6. zapewnienie bezpiecznych warunków organizacyjnych (m.in. zastępstwa nauczycieli) do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych przedszkola;
 7. zgodnie z przepisami prowadzenie i przechowywanie w przedszkolu dokumentacji;
 8. ochronę danych osobowych oraz zachowanie tajemnicy służbowej w przedszkolu;
 9. decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca;
 10. nadaje lub odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

§ 32.

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Przewodniczący rady pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
  o terminie zebrania.
 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania poruszanych na zebraniu spraw, które mogłyby naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów według określonych zasad.
 11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 12. Dyrektor jednostki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ, sprawujący nadzór pedagogiczny, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 33.

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. zatwierdzanie koncepcji pracy przedszkola;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 4. uchwalenie regulaminu działalności rady pedagogicznej;
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
 7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. projekt planu finansowego placówki;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli dyrektorowi przedszkola, które dyrektor dopuszcza do realizacji w przedszkolu.

 

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian.
 2. Rada pedagogiczna uchwala statut oraz jego zmiany z wyjątkiem pierwszego statutu, który nadaje organ prowadzący przedszkole.
 3. Rada pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
 4. Rada pedagogiczna wybiera w głosowaniu jawnym, większością głosów przy obecności kworum składu rady pedagogicznej dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora przedszkola.
 5. Rada pedagogiczna wybiera przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie się nauczyciela od oceny pracy.
 6. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

 

§ 34.

 

 1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez rodziców danego oddziału w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli oddziałowych.

 

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego jednostkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 2. Rada rodziców może zgłaszać dyrektorowi zastrzeżenia dotyczące pracy nauczyciela.
 3. Zadaniem rady rodziców jest organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.
 4. Rada rodziców spośród prezydium, w głosowaniu jawnym większością głosów przy obecności kworum składu rady rodziców, wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora przedszkola.
 5. Rada rodziców spośród prezydium, w głosowaniu jawnym większością głosów przy obecności kworum składu rady rodziców, wybiera jednego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie się nauczyciela od oceny pracy.
 6. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 3. uchwalenie regulamin swojej działalności;
 4. uchwalenie planu współpracy z rodzicami;
 5. uchwalenie planu pracy rady rodziców;
 6. uchwalenie planu finansowego rady rodziców;
 7. opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
 8. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
 2. Rada rodziców prowadzi oddzielną dokumentację finansową.

 

 

§ 35.

 

 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie i w statucie przedszkola.
 2. Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych
  i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:
 1. organizowanie wspólnych zebrań organów przedszkola;
 2. przedstawianie przez dyrektora przedszkola informacji o sytuacji jednostki podczas zebrań rady rodziców oraz rady pedagogicznej;
 3. zapoznawanie organów jednostki z zarządzeniami dyrektora, organu prowadzącego

i władz oświatowych;

 1. wywieszanie informacji i zarządzeń dyrektora, organu prowadzącego i władz oświatowych na tablicy ogłoszeń.

 

 1. W przypadku nie respektowania uprawnień rady rodziców przez radę pedagogiczną, prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na ten stan rzeczy do dyrektora przedszkola, który dokona rozstrzygnięcia sporu.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola.
 3. Spory między organami przedszkola są rozwiązywane w drodze negocjacji.
 4. W przypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor, organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu, na pisemny wniosek jednej ze stron, rozstrzygnięcia dokonuje organ prowadzący przedszkole.
 5. Rozstrzygnięcia dyrektora i organu prowadzącego są ostateczne.
 6. W przypadku konfliktu pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich tych organów
  i dokonują rozstrzygnięcia sporu.
 7. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 8. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 9. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 36.

 

 1. Organizacja pracy przedszkola ustalana jest corocznie z uwzględnieniem wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 3. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały mieszane wiekowo.
 4. W przedszkolu organizuje się oddziały przedszkolne czynne ponad 5 godzin dziennie, odpłatne z żywieniem dla dzieci.
 5. W przedszkolu dopuszcza się możliwość organizowania oddziałów przedszkolnych, tzw. „0” czynnych 5 godzin dziennie, nieodpłatnych dla dzieci 6 - letnich, objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 7. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.
 8. Liczba dzieci w grupie, w której (znajduje się) znajdują się dzieci niepełnosprawne może być niższa niż 25.

 

§ 37.

 

 1. Powierzenie przez dyrektora przedszkola, oddziału, opiece jednego lub dwu nauczycieli uzależnione jest nie tylko od czasu pracy oddziału, ale także od realizowanych
  w przedszkolu zadań, przy ewentualnym uwzględnieniu propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
  i higieny nauczania, wychowania i opieki, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora, na wniosek nauczycieli programy wychowania przedszkolnego.
 6. Programy wychowania przedszkolnego o których mowa w ust. 5 dyrektor dopuszcza do użytku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 7. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
  w przedszkolu trwa 60 minut.
 8. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powinien wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 min.;
 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat około 30 min.

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 38.

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej przedszkola są:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego wraz z językiem obcym nowożytnym w zakresie podstawy programowej;
 1. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
 3. zajęcia religii na życzenie rodziców, w oparciu o indywidualny, pisemny wniosek rodzica.
 1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka

 

 1. Zajęcia religii, o których mowa w ust. 1 lit c) uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

§ 39.

 

 1. W przedszkolu prowadzi się zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 organizuje się dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Dla dziecka posiadającego orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole w miarę możliwości zapewnia:
 1. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
 2. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1;
 4. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.

 

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być, na prośbę rodziców organizowane poza przedszkolem, na podstawie umowy pomiędzy przedszkolem, a osobą lub instytucją uprawnioną do prowadzenia takich zajęć.

 

 1. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu.
 2. Zespół, o którym mowa w ust. 5 powołuje dyrektor.
 3. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 5 należy min:
 1. opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego;
 2. realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. realizacja programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 4. przygotowywanie informacji na temat funkcjonowania dziecka oraz oceny efektywności prowadzonych zajęć;
 5. współpraca z rodzicami dziecka.

 

 1. Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 2. Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 opracowuje się w terminie:
 1. do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego;
 2. 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Spotkania zespołu, o którym mowa w ust. 5 odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
 3. W przedszkolu, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
 1. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej;
 2. pomoc nauczyciela.

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 40.

 

Przedszkole, o którym mowa w statucie jest przedszkolem wielooddziałowym.

 

§ 41.

 

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora w terminie określonym w przepisach prawa oświatowego.
 2. Arkusz organizacji pracy przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący, który uzyskuje wcześniej opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Arkusz organizacji pracy przedszkola zawiera w szczególności:
 1. liczbę oddziałów;
 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii;
 4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
  z informacją o ich stopniu
  awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ XI

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 42.

 

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem
  31 sierpnia następnego roku.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 4. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola:
 1. w okresie wakacji przedszkole jest czynne przez jeden miesiąc - lipiec lub sierpień. Dyżur wakacyjny zazwyczaj przypada raz na dwa lata;
 2. dopuszcza się możliwość wyłączenia przedszkola z pracy w wakacje ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych, likwidacji poważniejszych awarii oraz innych ważnych przyczyn.

 

 1. Rodzicowi danego przedszkola przysługuje prawo do korzystania z innego przedszkola dyżurującego w miesiącach wakacyjnych.
 2. Deklarację o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w placówce macierzystej, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku.
 3. Korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych rodzic wnosi opłaty w przedszkolu pełniącym dyżur.
 4. W okresie ferii świątecznych, zimowych i wiosennych przedszkole corocznie pełni dyżur.

 

ROZDZIAŁ XII

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 

§ 43.

 

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa Uchwała Rady Miejskiej.
 2. Każde dziecko przyjęte do przedszkola ma prawo korzystania z trzech posiłków dziennie.
 3. Stawka dzienna za wyżywienie jest jednakowa dla wszystkich przedszkoli i ustalana wspólnie przez dyrektorów przedszkoli w porozumieniu z organem prowadzącym, po analizie rzeczywistych miesięcznych kosztów produktów żywnościowych wykorzystywanych w przedszkolu do przygotowania wszystkich posiłków.
 4. W przypadku znacznego wzrostu cen żywności, stawka dzienna w przedszkolu może być w ciągu roku szkolnego zaktualizowana na wniosek wspólny dyrektorów,
  w porozumieniu z Burmistrzem Miasta, przy czym zmiana winna być podana do wiadomości rodziców dzieci co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Opłata za pobyt dziecka jest naliczana za każdy dzień obecności, a termin pobierania opłat określa umowa o świadczenie usług.
 6. Na miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole składają się:
 1. opłata za pobyt dziecka poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, naliczana z dołu według zasad określonych w Uchwale Rady Miasta Sierpca, płatna na wskazane konto, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca;
 1. rodzice ponoszą koszty za każdą godzinę rozpoczętą godzinę zajęć dodatkowych,
 2. opłata za zajęcia dodatkowe za miesiąc grudzień i czerwiec jest rozliczana do końca danego miesiąca,
 3. wysokość opłaty za 1 godzinę zajęć dodatkowych ustala Rada Miejska Sierpca w drodze uchwały,
 4. opłata za wyżywienie dziecka naliczana z góry, płatna na wskazane konto, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 1. Ze względu na konieczność wcześniejszego zaplanowania organizacji pracy przedszkola rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanych w Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko lub we Wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, czas pobytu dziecka

w przedszkolu może ulec zmianie, wówczas sporządzany jest aneks do umowy.

 1. Przedszkole zobowiązane jest z należności za wyżywienie w danym miesiącu odliczyć odpisy z tytułu usprawiedliwionej i prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka
  w miesiącu poprzednim.
 2. Zasady oraz tryb udzielania przez dyrektora przedszkola ulg i zwolnień z opłat za przedszkole określa organ prowadzący.
 3. Szczegółowy zakres świadczeń oraz wynikających z nich opłat, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem dziecka.
 4. W przypadku opóźnienia z regulacją należności za usługi przedszkola, przekraczającego 30 dni od wyznaczonego terminu płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę
  w wysokości ustawowej.
 5. Rodzic, który rezygnuje z usług przedszkola, winien zgłosić swój zamiar dyrektorowi placówki, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i uregulować wszystkie zobowiązania finansowe z tytułu korzystania przez dziecko z opieki, nauczania
  i wychowania.
 6. W przedszkolu mogą być udostępniane posiłki pracownikom, stawka posiłków jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i stanowi: pełne koszty artykułów wykorzystanych na te posiłki i koszty ich przygotowywania.

 

§ 44.

 

 1. Zasady zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu:
 1. rodzice zobowiązani są do zgłaszania każdorazowo nieobecności dziecka w przedszkolu;
 2. zgłoszenie powinno być dokonane osobiście lub telefonicznie w sekretariacie przedszkola lub u osoby dyżurującej z wyprzedzeniem, nie później niż do godziny 900 rano
  w dniu nieobecności;
 3. w przypadku, gdy rodzic nie zgłosi prawidłowo nieobecności dziecka zobowiązany jest do zapłaty za posiłki oraz godziny dodatkowe zadeklarowane w umowie.

 

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację związaną z pobytem dziecka w przedszkolu - dziennik zajęć oraz rejestr zgłoszonych nieobecności.

 

ROZDZIAŁ XIII

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

§ 45.

 

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Pracownikami pedagogicznymi przedszkola są:
 1. dyrektor;
 2. nauczyciele.

 

 1. Pracownikami niepedagogicznymi przedszkola są;
 1. pracownicy administracji, w tym:
 1. referent,
 2. główna księgowa.

 

 1. pracownicy obsługi, w tym:
 1. sekretarz przedszkola,
 2. pomoc nauczyciela,
 3. woźna oddziałowa,
 4. kucharka,
 5. pomoc kuchenna,
 6. pracownik gospodarczy.

 

 1. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 4, a także inne stanowiska kierownicze.

 

§ 46.

 

 1. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
 1. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu i podczas zajęć organizowanym poza nim;
 2. sumienne i staranne wykonywanie pracy;
 3. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;
 4. przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w placówce;
 5. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;
 6. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;
 7. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

§ 47.

 

 1. Zadania nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa dzieci:
 1. nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci i dbałością o ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;
 2. nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać wprowadzonych w przedszkolu regulaminów i procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym egzekwowania od rodziców i innych osób zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola;
 3. nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć dydaktycznych, spacerów i wycieczek;
 4. nauczyciel jest zobowiązany zapewnić higieniczne warunki pracy;
 5. nauczyciel jest zobowiązanych do ciągłej obecności przy powierzonej opiece grupie dzieci, może opuścić miejsce pracy dopiero po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 6. nauczyciel jest zobowiązanych dbać o czystość, ład i porządek w miejscu prowadzenia zajęć, w tym do poinformowanie dyrektora i pracownika obsługi o uszkodzonych zabawkach, sprzęcie i innych dostrzeżonych awariach;
 7. nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia wypadku oraz ma obowiązek poinformować o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola, a następnie, w porozumieniu z dyrektorem rodziców dziecka;
 8. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u wychowanków;
 9. przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć lub plac zabaw nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie do dyrektora. Do czasu naprawienia usterek zajęcia są organizowane w innym miejscu.

 

 1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa przez nauczyciela odbywa się poprzez:
 1. sprawowanie bezpośredniej opieki, troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
 2. dbanie o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia, z których korzystają dzieci w przedszkolu
  i na placu zabaw;
 3. kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec bezpieczeństwa własnego i innych;
 4. przekazywanie dzieciom wiedzy o tym co zagraża życiu i zdrowiu;
 5. kształtowanie czynnych postaw w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia;
 6. przekazywanie właściwych wzorców i wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych;
 7. kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
 8. stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

 

§ 48.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania
  i nauczania.
 2. Przedszkole i rodzice we wzajemnej współpracy powinni kierować się następującymi zasadami:
 1. zasadą partnerstwa;
 2. zasadą wielostronnego przepływu informacji;
 3. zasadą jedności oddziaływań  - konieczność realizowania zgodnych ze sobą celów wychowawczych;
 4. zasadą pozytywnej motywacji - dobrowolny i chętny udział we współdziałaniu obu stron;
 5. zasadą aktywnej i systematycznej współpracy.

 

 1. W sprawach wychowania i nauczania nauczyciele:
 1. zapoznają rodziców z podstawowymi dokumentami, regulaminami i procedurami obowiązującymi w przedszkolu;
 2. zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają rodziców w proces nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności zawartych
  w wymienionym dokumencie;
 3. przekazują rodzicom bieżącą informację na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego;
 4. przekazują rodzicom rzetelną informację na temat rozwoju i zachowania dziecka, sukcesach i ewentualnych kłopotach;
 5. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują uroczystości, wspólnie uczestniczą w projektach i akcjach;
 6. prowadzą tablicę informacyjną dla rodziców, stronę internetową oraz Facebooka zawierające ważne informacje z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje mające na celu pedagogizację rodziców;
 7. udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
 8. organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
 9. uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu.

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, którym z powodu warunków rodzinnych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o pomoc w dofinasowaniu kosztów żywienia dziecka
  w przedszkolu za pośrednictwem dyrektora przedszkola, który kieruje pismo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 49.

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
 2. z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 3. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i odpowiada za jej jakość poprzez:
 1. realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. dostosowywanie przekazywanych treści do możliwości percepcyjnych dzieci;
 3. dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach rozwoju - umysłowej, społecznej, emocjonalnej i ruchowej;
 4. stosowanie aktywizujących metod pracy;
 5. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
 6. stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
 7. otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawne, wymagające większych oddziaływań stymulacyjno – kompensacyjnych.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel przeprowadza analizę wybranego programu pod kątem zgodności z podstawą programową oraz poprawności merytorycznej i dydaktycznej.
 3. Nauczyciel ma prawo do opracowania samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami własnego programu wychowania przedszkolnego.
 4. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w placówce dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 5. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujące w danym roku szkolnym.

 

 1. Podstawa dokumentacja pracy nauczyciela to:
 1. dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej
  z dziećmi w danym roku szkolnym;
 2. dziennik zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 4. miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej;
 5. arkusze obserwacji dzieci;
 6. arkusze diagnozy przedszkolnej;
 7. informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 8. sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych;
 9. scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 

§ 50.

 

 1. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości
  i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a w szczególności:
 1. poznanie każdego dziecka w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego;
 2. systematyczne prowadzenie i dokumentowanie obserwacji dziecka;
 3. przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do pojęcia nauki w szkole – diagnoza przedszkolna – z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki

w klasie I szkoły podstawowej;

 1. wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji i diagnozy jako podstawy do ustalenia kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej i stymulacyjno-kompensacyjnej;
 2. prowadzi pracę wyrównawczo- kompensacyjną;
 3. dokonuje analizy gotowości szkolnej i opracowuje „Informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. Dokument otrzymują rodzice w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
 4. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

§ 51.

 

 1. Nauczyciel współpracuje z instytucjami i ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną.
 2. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
 1. współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści;
 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej;
 3. organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 4. współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także
  w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 5. opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

 

§ 52.

 

 1. Nauczyciel odpowiada za:
 1. powierzone swej opiece mienie przedszkola - stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
 2. zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia przedszkola przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikające z nieporządku nadzoru i zabezpieczenia;
 3. tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci, nieprzestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczeństwa oraz procedur postępowania
  w sytuacjach kryzysowych;
 4. rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP.

 

 1. Uprawnienia nauczyciela:
 1. nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz członków rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych;
 2. nauczyciel ma prawo do oceny swojej pracy;
 3. nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego zgodnie z postanowieniami ustawy
  o systemie oświaty i Karty Nauczyciela;
 4. nauczyciel ma prawo do udziału w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
  i dokształcania;
 5. nauczyciel ma prawo do korzystania z innych uprawnień zawartych w Karcie Nauczyciela, ustawie o systemie oświaty i Kodeksie Pracy;
 6. nauczyciel ma prawo do odwołania się do wskazanego przez siebie związku zawodowego w przypadku zaistnienia konfliktu z pracodawcą;
 7. nauczyciel ma prawo do składania skarg i wniosków.

 

§ 53.

 

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu, niebędący nauczycielami są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnianie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Pomoc nauczyciela i woźne oddziałowe przebywają w salach dzieci, wykonując zadania opiekuńcze, przed i po zajęciach wietrzą salę, pomagają nauczycielom w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach.
 4. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor przedszkola.
 5. Nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez pracowników niepedagogicznych sprawuje dyrektor przedszkola.

 

§ 54.

 

 1. Zadania pracowników niepedagogicznych w zakresie bezpieczeństwa dzieci:
 1. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola, każdy pracownik administracji i obsługi zobowiązany jest do:
 1. niezwłocznego zawiadamia dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci,
 2. zwrócenia się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do niego,
 3. codziennego kontrolowania terenu przedszkola i stanu urządzeń rekreacyjno-sportowych przed wyjściem dzieci na plac zabaw pod względem bezpieczeństwa, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie zgłaszać dyrektorowi.

 

 1. pracownicy niepedagogiczni - pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym obowiązkowo pomagają nauczycielowi i przebywają tam razem z nim;
 2. codziennie rano, pracownik gospodarczy przedszkola sprawdza teren przedszkola
  i likwiduje ewentualne zagrożenia i w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora przedszkola lub nauczyciela go zastępującego, a te osoby powiadamiają nauczycieli grup;
 3. przed każdym wyjściem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa danej grupy sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu;
 4. podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela lub woźny oddziałowej;
 5. woźne oddziałowe zobowiązane są zabezpieczania środków służących utrzymaniu czystości poprzez przechowywanie ich w zamkniętych szafkach, wiszących na wysokości niedostępnej dla dzieci.

 

 1. Zadania innych pracowników przedszkola:
 1. referent :
 1. organizuje pracę i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami obsługi- kuchni oraz pracownikiem gospodarczym odnośnie dyscypliny pracy oraz utrzymania porządku
  i czystości we wszystkich pomieszczeniach użytkowych i na zewnątrz przedszkola,
 2. zaopatruje przedszkole w żywność, sprzęty, środki czystości, itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
 3. nadzoruje naprawę i konserwacją wszystkich urządzeń  technicznych i gospodarczych posiadanych przez przedszkole,
 4. terminowo zaopatruje pracowników w odzież ochronną i środki bhp, prowadzi kartoteki ewidencyjne,
 5. przyjmuje, przechowuje i wydaje artykuły spożywcze zgodnie z zasadami HACCP,
 6. prowadzi dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. utrzymuje magazyn w należytym stanie sanitarno–porządkowym,
 8. prowadzi kartoteki żywienia,
 9. nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych,
 10. przestrzega  norm żywienia, dba o właściwe i racjonalne żywienie dzieci,
 11. przygotowuje jadłospisy dekadowe zgodnie z obowiązującymi przepisami zdrowego żywienia,
 12. sporządzanie dziennych i miesięcznych sprawozdań zużycia artykułów spożywczych
  i stanu magazynu,
 13. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie bloku kuchennego,
 14. prowadzi ewidencję czasu pobytu przedszkolaków na zajęciach,
 15. uczestniczy w ogólnych zebraniach pracowników przedszkola, a także w razie potrzeby w zebraniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 16. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

 1. księgowa:
 1. opracowuje roczne plany budżetowe i propozycje zmian do budżetu,
 2. czuwa nad realizacją planu finansowego jednostki,
 3. analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu lub innych będących
  w dyspozycji przedszkola i przedstawia dyrektorowi,
 4. prowadzi listy płac tak pod względem formalnym, jak i rachunkowym,
 5. sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i majątkową przedszkola zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa budżetowego i rachunkowości,
 6. sporządza plany i kontroluje wydatki celowe,
 7. przekazuje w ustalonych terminach wypłat oraz stosuje prawidłową ich ewidencję,
 8. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi

w dyspozycji przedszkola,

 1. opracowuje sprawozdania finansowe z wykonania budżetu,
 1. terminowo i prawidłowo prowadzi zobowiązania wobec właściwych Urzędów: Skarbowego, ZUS, PZU i kontrahentów, dochodzenie roszczeń spornych,
 2. organizuje inwentaryzację majątku przedszkola,
 1. zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole,
 1. wdraża przepisy zawarte w aktach prawnych i innych dokumentów normatywnych dotyczących budżetu przedszkola,
 2. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

 1. sekretarz przedszkola:
 1. prowadzi sekretariat w tym m.in. organizuje pracę biurową,
 2. prowadzi dziennik korespondencji- przychodzącej i wychodzącej z placówki,
 3. obsługuje pocztę elektroniczną,
 4. drukuje, kopiuje, faksuje oraz kompletuje i segreguje dokumenty,
 5. prowadzi teczki akt osobowych pracowników,
 6. prowadzi dokumentację pracowniczą, ewidencję czasu pracy i spraw kadrowych,
 7. prowadzi archiwum przedszkola,
 8. przyjmuje interesantów i udziela informacji,
 9. przygotowuje dla dyrektora przedszkola dokumenty i pisma, prowadzi korespondencję
  w określonym zakresie,
 10. prowadzi sprawozdawczość- raporty i protokoły na potrzeby przełożonego,
 11. zaopatruje placówkę w materiały biurowe,
 12. zabezpiecza i przechowuje pieczęci urzędowe
 13. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

 1. pomoc nauczyciela:
 1. współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie bezpieczeństwa
  i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
 2. pomaga nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 3. spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci w sali, w łazience
  i w szatni,
 4. zastępuje nauczyciela w razie potrzeby (np. pójście do toalety),
 5. w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym obowiązkowo pomaga nauczycielce
  i przebywa tam razem z nią,
 6. w razie potrzeby, w porozumieniu z wychowawcą, udaje się z dziećmi do toalety,
 7. czuwa nad wypoczynkiem dzieci,
 8. czuwa nad należytym spożywanie posiłków przez dzieci,
 9. uczestniczy w wycieczkach i spacerach z dziećmi,
 10. dba o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 11. pomaga nauczycielowi w kontroli stanu zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci,
 12. współdziała z woźnymi w utrzymaniu ładu i porządku w przedszkolu,
 13. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

 1. woźna oddziałowa:
 1. współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie bezpieczeństwa
  i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
 2. zachowuje środki ostrożności podczas serwowania posiłków,
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci
  z przedszkola pełni dyżur na holu przedszkola i w szatni,
 4. czuwa nad przestrzeganiem zasady odbierania dziecka z przedszkola wyłącznie przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych,
 5. sprawdza tożsamość osób odbierających dzieci,
 6. czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas pełnienia dyżurów w szatni,
 7. w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym obowiązkowo pomaga nauczycielce
  i przebywa tam razem z nią,
 8. utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
 9. utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt, narzędzia pracy,
 10. dba o stan zabawek i pomocy dydaktycznych w danym oddziale, zgodnie z wymogami higieny i bezpieczeństwa,
 11. przygotowuje salę do odpoczynku dzieci i dba o higieniczne warunki wypoczynku,
 12. prowadzić dezynfekcję sanitariatów dziecięcych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. zabezpiecza środków służących utrzymaniu czystości poprzez przechowywanie ich
  w zamkniętych szafkach, wiszących na wysokości niedostępnej dla dzieci,
 14. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

 1. kucharka:
 1. przyrządza punktualnie, zdrowe i higieniczne posiłki oraz systematycznie polepsza wartości żywienia dzieci,
 2. dba o najwyższą jakość i smak posiłków,
 3. porcjuje posiłki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pełnić nadzór nad prawidłowym wydawaniem posiłków,
 4. bierze udział w ustalaniu jadłospisów,
 5. przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych i dba
  o racjonalne ich zużycie,
 6. codziennie pobiera i przechowuje próby wydawanych do spożycia posiłków zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 7. przestrzega zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych - (HACCP),
 8. dba o czystość i estetykę pomieszczeń kuchennych oraz utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,
 9. organizuje i nadzoruje prace innych pracowników kuchni,
 10. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

 1. pomoc kuchenna:
 1. pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków dbając o ich wartość odżywczą, smakową i estetyczną,
 2. przygotowuje potrawy zgodnie z poleceniami szefa kuchni i referenta ds. finansowych
  i żywienia,
 3. pomaga przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach,
 4. odpowiednie zabezpiecza produkty przed i podczas obróbki,
 5. utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy,
 6. przestrzega czystości sprzętu, narzędzi oraz utrzymuje w czystości pomieszczenia kuchenne,
 7. dba o czystość odzieży ochronnej,
 8. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

 1. pracownik gospodarczy:
 1. sprawdza stan pomieszczeń i terenu przyległego do budynku,
 2. dokonuje codziennego przeglądu przedszkola i terenu w obrębie budynku,
 3. zapobiega uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
 4. zabezpiecza placówkę przed pożarem, kradzieżą, zalaniem,
 5. dokonuje drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń,
 6. usuwa elementy stanowiące zagrożenie, np. ułamane gałęzie,
 7. konserwuje sprzęt na terenie przedszkolnym,
 8. utrzymuje czystość w budynku, wokół budynku i na placu zabaw,
 9. kosi trawę podczas nieobecności dzieci,
 10. zamiata teren przedszkolny,
 11. grabi liście,
 12. w okresie zimowym podejmuje na bieżąco działania doprowadzające nawierzchnię chodników do stanu bezpiecznego, tzn. odgarnianie śniegu, posypywanie powierzchni piaskiem z solą, usuwanie oblodzeni,
 13. w przypadku obfitych opadów śniegu monitoruje wysokość pokrywy śnieżnej na dachu - bez wchodzenia na dach,
 14. zakrywa piaskownicę plandeką ochronną,
 15. utrzymuje w należytym porządku narzędzia potrzebne do pracy porządkowej,
 16. przechowuje sprzęt w miejscach do tego przeznaczonych,
 17. nie zostawia narzędzi oraz sprzętu podczas prac konserwatorskich w miejscach przebywania dzieci (np. drabina, wiertarka, młotek).
 18. utrzymuje w czystości pomieszczenia w piwnicy,
 19. zgłasza dyrektorowi wszelkie usterki, nieprawidłowości i zagrożenia występujące na terenie placówki i placu zabaw,
 20. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

ROZDZIAŁ XIV

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

§ 55.

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica.
 5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie
  7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Rodzice dzieci starających się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają Wniosek
  o
  przyjęcie kandydata do miejskiego przedszkola.
 7. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, o którym mowa ust. 6 składa się do dyrektora.
 8. Wniosek o którym mowa w ust. 6 zawiera:
 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
 3. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
 4. wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Sierpc.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
  w ust. 9, niż liczba wolnych miejsc przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 10, mają jednakową wartość.
 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko kryteriów ustawowych,
  o których mowa w ust. 10 są:
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 2. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.
 2. Organ prowadzący określa nie więcej niż sześć kryteriów, o których mowa w ust. 13, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
 3. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 13.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów, o których mowa w ust. 10 i ust. 13 mogą być składane:
 1. w oryginale;
 2.  notarialnie poświadczonej kopii;
 3. w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
 4. w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. W postepowaniu uzupełniającym w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe, a w drugiej kolejności kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola, jeśli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego postepowania rekrutacyjnego, oraz postępowania uzupełniającego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określa do końca stycznia organ prowadzący przedszkole.
 6. Organ prowadzący do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędna do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 7. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 8. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji, o której mowa w ust. 23.
 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska dzieci oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.
 10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 12. Listy, o których mowa w ust. 25 i 27, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 13. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 27, jest określany
  w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 30. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 16. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 17. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w ust. 32, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 18. Dane osobowe dziecka zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 19. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 56.

 

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:
 1. na wniosek rodzica dziecka - po uregulowaniu wszystkich zobowiązań;
 2. braku zgłoszenia się do przedszkola w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie usprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności;
 3. braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc. W takim przypadku dyrektor wysyła powiadomienie do rodziców w celu ustalenia powodu nieobecności dziecka w przedszkolu;
 4. nieregularnego uiszczania przez rodziców opłat za usługi świadczone przez przedszkole:
 1. jeśli zaległości przekraczają 30 dni od wyznaczonego terminu płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej,
 2. jeżeli opóźnienie przekroczy 60 dni:

- dziecko 3 - 4 - letnie zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych,

- dziecko 6 - letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zostanie przeniesione do oddziału realizującego tylko podstawę programową w swoim przedszkolu, lub w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w którym taki oddział funkcjonuje do oddziału w innym przedszkolu lub oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej,

 1. wszczęcie procedury, o której mowa w pkt 4 nie powoduje anulowania zaległych należności.

 

 1. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;
 2. nieusprawiedliwionej frekwencji poniżej 50% w kolejnych dwóch miesiącach - nie dotyczy dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.

 

 1. Skreślenie z listy dzieci przyjętych do przedszkola nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 2. Skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 3. O wydanej decyzji dotyczącej skreślenia dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców dziecka.
 4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka z listy dzieci przyjętych w przedszkolu w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

ROZDZIAŁ XV

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 57.

 

 1. Przedszkolne obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola może uczęszczać dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. W miarę posiadanych wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 6. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu.
 8. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
 9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, są zobowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy.
 4. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy.
 5. Zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego lub dwóch nauczycieli, którym dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
 6. Zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego powadzi się w miejscu pobytu dziecka – w domu rodzinnym.
 7. W indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 9. Dzieciom, objętym indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, w celu ich integracji ze środowiskiem rówieśniczym i społecznym, dyrektor przedszkola, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia umożliwia uczestniczenie w życiu przedszkola.
 10. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 

§ 58.

 

 1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste.
 2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców, którzy powinni odebrać dziecko
  z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.
 3. W przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) każde podanie leków w przedszkolu, powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
 4. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
 5. W sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku dziecka, nauczyciel zobowiązany jest udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, jeśli zachodzi potrzeba – wezwać pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza odpowiednią dokumentację zgodną z przepisami bhp.

 

ROZDZIAŁ XVI

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

§ 59.

 

 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo, w szczególności do:
 1. właściwie zorganizowanej opieki opiekuńczo- wychowawco- dydaktycznej zapewniającej bezpieczeństwo;
 2. poznania zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola i poza nim;
 3. poznania możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu życiu
  i bezpieczeństwu np. podczas pożaru, zagubienia się w tłumie, postępowania
  w kontaktach z nieznajomym;
 4. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;
 5. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 6. ochrony i poszanowania godności osobistej;
 7. podmiotowego, życzliwego traktowania;
 8. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu;
 9. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;
 10. reprezentowania przedszkola na zewnątrz poprzez udział w imprezach, konkursach
  i uroczystościach;
 11. akceptacji takim, jakim jest;
 12. dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 13. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 14. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 15. wypoczynku, jeśli jest zmęczony;
 16. jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;
 17. zdrowego jedzenia;
 18. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 19. pomocy ze strony nauczyciela w łagodzeniu różnic rozwojowych i eliminowaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy;
 20. właściwych relacji i pozytywnych postaw ze strony wszystkich pracowników przedszkola;
 21. możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola.

 

 1. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, dziecko ma:

 

 1. prawa i wolności osobiste:
 1. prawo do życia i rozwoju,
 2. prawo do tożsamości i identyczności - prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu,
 3. prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 4. prawo do wyrażania własnych poglądów,
 5. prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 6. prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa.

 

 1. prawa socjalne:
 1. prawo do odpowiedniego standardu życia,
 2. prawo do ochrony życia,
 3. prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 4. prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

 

 1. prawa kulturalne:
 1. prawo do nauki,
 2. prawo do korzystania z dóbr kultury,
 3. prawo do informacji,
 4. prawo do znajomości swoich praw.

 

 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim przez pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.
 2. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:
 1. systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;
 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli
  i innych pracowników przedszkola;
 3. przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;
 4. podporządkowywanie się przyjętym zasadom w grupie;
 5. uczestniczenie w czynnościach porządkowych oraz dbanie o wspólną własność;
 6. szanowanie praw, godności osobistej oraz odmienności innych;
 7. szanowanie wytworów pracy dorosłych i rówieśników;
 8. pomaganie młodszym, mniej sprawnym, słabszym.

 

 1. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:
 1. krzywdzić innych i siebie;
 2. niszczyć cudzej własności;
 3. przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

ROZDZIAŁ XVII

MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 60.

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Środki finansowe na działalność jednostki pochodzą z budżetu Miasta Sierpca oraz innych źródeł.
 3. Przedszkole prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowywanego na każdy rok kalendarzowy, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
 4. Wydatki jednostki realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
 5. Obsługę finansowo-księgową przedszkola sprawuje główna księgowa.
 6. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

ROZDZIAŁ XVIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 61.

 

 1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie rozpatrywane są w oparciu
  o obowiązujące przepisy prawa.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola – dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 4. Dyrektor umożliwia zapoznanie się wszystkim zainteresowanym z treścią statutu poprzez:
 1. odczytanie na zebraniach pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz podczas spotkań z rodzicami;
 2. umieszczenie statutu na tablicy ogłoszeń dla rodziców;
 3. za pośrednictwem strony www.

 

 1. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 2. Traci moc statut z dnia 27 listopada 2017r.